หมายเลขผู้เสียภาษี : 0994000423179

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(ประจำเดือน)

      พฤษภาคม 2567
      เมษายน 2567
      มีนาคม 2567
      กุมภาพันธ์ 2567
      มกราคม 2567
      ธันวาคม 2566
      พฤศจิกายน 2566
      ตุลาคม 2566
      กันยายน 2566
      สิงหาคม 2566
      กรกฏาคม 2566
      มิถุนายน 2566
  
 

ระเบียบงานและพระราชบัญญัติ

การเงิน พัสดุ 

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 39/2553 เรื่อง ค่าสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารของส่วนงานใน มช
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานและการลงนามนอกเวลาทำการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ พศ 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องมาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย
ตารางเบิกค่าเล่าเรียน
แนวทางการปฏิบัติการในการดำเนินการจัดหาพัสดุ ว119 (รายการที่ต้องจัดทำจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ฉบับที่7.2565)ค่าตอบแทนนศ.ช่วยปฏิบัติงาน ชั่วโมงละ50บาท
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 2553
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค0408 2 ว71 ลว22สค46 การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปต่างประเทศ
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค0405 4ว5 ลว31มค54 หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการและฝึกอบรมภายในประเทศ
 

แนวปฏิบัติ/ขั้นตอน

การเงิน พัสดุ

ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้สนใจในการเสนอราคาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)
KM การทำเอกสารของ ผู้รับจ้าง ที่จะทำงานใน มช
KM การประชุมตรวจรับพัสดุ งานจ้างก่อสร้างใน มช
KM งานออกแบบและก่อสร้าง ภายใน มช
การจำหน่ายพัสดุ
การยืมพัสดุคณะเทคนิคการแพทย์ มช. 2566
ขั้นตอนการปฏิบัติงานงานซ่อมบำรุงล้างเครื่องปรับอากาศประจำปี
ขั้นตอนการเบิกวัสดุ
ขั้นตอนการแจ้งซ่อมแซมงานก่อสร้างที่อยู่ระหว่างค้ำประกันสัญญา
ขั้นตอนงานซ่อม (ช่างคณะซ่อมเอง)
 

แบบฟอร์ม

การเงิน พัสดุ

ตารางเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
บันทึกขอเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
บันทึกอนุมัติขออยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แบบฟอร์มขอทุนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในคณะเทคนิคการแพทย์
แบบฟอร์มขอบเขตของงาน TOR แบบเต็มและแบบย่อ แยกตามวงเงิน PDF
แบบฟอร์มขอบเขตของงาน TOR แบบเต็มและแบบย่อ แยกตามวงเงิน Word
แบบฟอร์มขอรับทุนเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ และผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์
แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ
แบบฟอร์มรายงานค่าเดินทาง
แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน