รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566

#

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

เลขที่ใบขอซื้อ/ขอจ้าง

วันที่จัดซื้อ

ผังบัญชี

รายการ

จำนวน

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย

ราคารวม

บริษัท/ห้าง/ร้าน

งบประมาณ

หน่วยงาน

ผูัจัดซื้อ

1.

27541

24557

19 ต.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ผงหมึกสีน้ำเงิน, สีแดง,สีเหลือง SPC250

4

 

กล่อง

3,980.40

 

15,921.60

 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

2.

27541

24557

19 ต.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ผงหมึกสีดำ SPC250

1

 

กล่อง

2,701.75

 

2,701.75

 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

3.

27542

24558

19 ต.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

1 TB SATA WD BLUE 3D NAND

2

 

ชุด

2,989.58

 

5,979.16

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

4.

27542

24558

19 ต.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

กล่องใส่ฮาร์ดดิสก์ 2.5 นิ้ว SATA3 Type-C Ugreen 50743

1

 

อัน

652.26

 

652.26

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

5.

27542

24558

19 ต.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

RAM DDR3 (1600,NB) 4GB Blackberry 16CHIP

2

 

แถว

799.29

 

1,598.58

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

6.

27545

24562

24 ต.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานรักษาความสะอาด

งานจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่คณะเทคนิคการแพทย์ เดือนตุลาคม 2566

1

 

งาน

101,433.00

 

101,433.00

 

บริษัท เจ เค พี คลีนนิ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

สุรินทร์

7.

27546

24560

24 ต.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานรักษาความปลอดภัย

งานจ้างเหมาทำความรักษาความปลอดภัยพื้นที่คณะเทคนิคการแพทย์ เดือนตุลาคม 2566

1

 

งาน

85,000.00

 

85,000.00

 

บริษัท รักษาความปลอดภัย ไลออนส์การ์ด จำกัด

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

สุรินทร์

8.

27547

24560

24 ต.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานรักษาความปลอดภัย

งานจ้างเหมาทำความรักษาความปลอดภัยพื้นที่คณะเทคนิคการแพทย์ เดือนพฤศจิกายน 2566

1

 

งาน

85,000.00

 

85,000.00

 

บริษัท รักษาความปลอดภัย ไลออนส์การ์ด จำกัด

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

สุรินทร์

9.

27549

24565

24 ต.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานรักษาความสะอาด

งานจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารหอพักนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ เดือนตุลาคม 2566

1

 

งาน

13,520.00

 

13,520.00

 

บริษัท เจ เค พี คลีนนิ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

สุรินทร์

10.

27563

24567

25 ต.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

BIOREX RF Latex Test Kit 100 Test

4

 

box

1,200.00

 

4,800.00

 

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

11.

27563

24567

25 ต.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

BIOREX CRP Latex Test Kit 100 Test

4

 

box

1,500.00

 

6,000.00

 

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

12.

27564

24568

25 ต.ค. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

ค่าเคลือบบัตร

1

 

ชุด

60.00

 

60.00

 

ร้าน อศิรวรรณ ก๊อปปี้ โดย นางสาวอรวรรณ แจ้หลวง

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

13.

27564

24568

25 ต.ค. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

ค่าเข้าเล่ม

1

 

ชุด

980.00

 

980.00

 

ร้าน อศิรวรรณ ก๊อปปี้ โดย นางสาวอรวรรณ แจ้หลวง

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

14.

27564

24568

25 ต.ค. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

ค่าถ่ายเอกสาร A4

13,421

 

แผ่น

0.45

 

6,039.45

 

ร้าน อศิรวรรณ ก๊อปปี้ โดย นางสาวอรวรรณ แจ้หลวง

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

15.

27565

24570

25 ต.ค. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

จ้างเหมารถยนต์รับ-ส่ง นักศึกษาภาควิชากิจกรรมบำบัด เดือนกันยายน 2566

1

 

เดือน

41,050.00

 

41,050.00

 

นายสิงห์คำ จันทร์ใหม่

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

16.

27569

24572

25 ต.ค. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

จ้างเหมารถยนต์รับ-ส่ง นักศึกษาภาควิชาเทคนิคการแพทย เดือนกันยายน 2566

1

 

เดือน

600.00

 

600.00

 

นายสิงห์คำ จันทร์ใหม่

รายได้

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

17.

27570

24571

25 ต.ค. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

จ้างเหมารถยนต์รับ-ส่ง นักศึกษาภาควิชากายภาพบำบัด เดือนกันยายน 2566

1

 

เดือน

23,150.00

 

23,150.00

 

นายสิงห์คำ จันทร์ใหม่

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

18.

27571

24573

25 ต.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างบำรุง ดูแล รักษาครุภัณฑ์ ลิฟต์โดยสาร อาคาร 1, 2 และ3 จำนวน 4 ตัว และลิฟต์บรรทุก อาคาร 2 จำนวน 1 ตัวตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

1

 

งาน

96,300.00

 

96,300.00

 

บริษัท ซัมเซอร์วิส จำกัด

รายได้

หน่วยอาคารสถานที่

ประภาพรรณ

19.

27573

24574

25 ต.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายภาพจากเจล (Gel documentation) เลขครุภัณฑ์ 11.66950211073.ร56001/CMB ห้อง 36-019 ชั้น 6 อาคาร 3 เนื่องจากภาพถ่ายเจลที่ได้ไม่สว่าง/ ซ่อมและเปลี่ยนระบบแสงสว่าง

1

 

งาน

1,520.00

 

1,520.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

20.

27573

24574

25 ต.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาซ่อมตู้แช่แข็ง -80 องศา ยี่ห้อ Thermo Fisher Scientific เลขครุภัณฑ์ 11.66950220104.ร60002/CMB ห้อง 06-9999 ชั้น 6 อาคาร 2 เนื่องจากแบตเตอรี่หน้าจอแสดงผลเสื่อมสภาพ/ ซ่อมและเปลี่ยนแบตเตอรี่ จำนวน 2 ก้อน

1

 

งาน

2,120.00

 

2,120.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

21.

27575

24575

25 ต.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องตรวจวิเคราะห์ข้อสอบ เลขครุภัณฑ์ 11.74400130020 ร60001/บ ระบบตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ) เนื่องจากพบปัญหาลูกยางของเครื่องตรวจข้อสอบดึงกระดาษคำตอบ/ ค่าบริการตรวจเช็ค

1

 

งาน

1,070.00

 

1,070.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานบริการการศึกษา

ประภาพรรณ

22.

27576

24576

25 ต.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

วัสดุเงินสด(วิทยาศาสตร์) panel cell จำนวน 2 ชุด, screening cell จำนวน 2 ชุด, Papainized panel cell จำนวน 1 ชุด, Papainized screening cell จำนวน 1 ชุด

1

 

ชุด

2,100.00

 

2,100.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ประภาพรรณ

23.

27577

24577

25 ต.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอรร์ All in on ยี่ห้อ Acer รุ่น Veriton Z4660G series เลขครุภัณฑ์ 11.74400010072 บ.66001/ธ เนื่องจากสายแพรชำรุด/ตรวจเช็ค ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ทำความสะอาดเครื่องพร้อมทดสอบการทำงานของเครื่อง

1

 

งาน

2,086.50

 

2,086.50

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ประภาพรรณ

24.

27561

24564

25 ต.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานรักษาความสะอาด

งานจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่คณะเทคนิคการแพทย์ เดือนสิงหาคม 2567

1

 

งาน

104,646.00

 

104,646.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่ นอเทอร์ เซล แอนด์ เซอร์วิส

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

สุรินทร์

25.

27550

24559

25 ต.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

แอลกอฮอล์ 95 % 18 L,องค์การสุรา

2

 

ถัง

1,690.00

 

3,380.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ประภาพรรณ

26.

27551

24566

25 ต.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

TRYPSIN-EDTA, 500 ML

1

 

bot

2,354.00

 

2,354.00

 

บริษัท กิบไทย จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

27.

27551

24566

25 ต.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

L-GLUTAMINE, 100 ML

1

 

bot

1,444.50

 

1,444.50

 

บริษัท กิบไทย จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

28.

27551

24566

25 ต.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

D-MEN (1X), 500 ML

2

 

bot

1,337.50

 

2,675.00

 

บริษัท กิบไทย จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

29.

27553

24564

25 ต.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานรักษาความสะอาด

งานจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่คณะเทคนิคการแพทย์ เดือนธันวาคม 2566

1

 

งาน

104,646.00

 

104,646.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่ นอเทอร์ เซล แอนด์ เซอร์วิส

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

สุรินทร์

30.

27554

24564

25 ต.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานรักษาความสะอาด

งานจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่คณะเทคนิคการแพทย์ เดือนมกราคม 2567

1

 

งาน

104,646.00

 

104,646.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่ นอเทอร์ เซล แอนด์ เซอร์วิส

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

สุรินทร์

31.

27555

24564

25 ต.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานรักษาความสะอาด

งานจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่คณะเทคนิคการแพทย์ เดือนกุมภาพันธ์ 2567

1

 

งาน

104,646.00

 

104,646.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่ นอเทอร์ เซล แอนด์ เซอร์วิส

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

สุรินทร์

32.

27557

24564

25 ต.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานรักษาความสะอาด

งานจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่คณะเทคนิคการแพทย์ เดือนเมษายน 2567

1

 

งาน

104,646.00

 

104,646.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่ นอเทอร์ เซล แอนด์ เซอร์วิส

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

สุรินทร์

33.

27558

24564

25 ต.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานรักษาความสะอาด

งานจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่คณะเทคนิคการแพทย์ เดือนพฤษภาคม 2567

1

 

งาน

104,646.00

 

104,646.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่ นอเทอร์ เซล แอนด์ เซอร์วิส

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

สุรินทร์

34.

27559

24564

25 ต.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานรักษาความสะอาด

งานจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่คณะเทคนิคการแพทย์ เดือนมิถุนายน 2567

1

 

งาน

104,646.00

 

104,646.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่ นอเทอร์ เซล แอนด์ เซอร์วิส

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

สุรินทร์

35.

27560

24564

25 ต.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานรักษาความสะอาด

งานจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่คณะเทคนิคการแพทย์ เดือนกรกฏาคม 2567

1

 

งาน

104,646.00

 

104,646.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่ นอเทอร์ เซล แอนด์ เซอร์วิส

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

สุรินทร์

36.

27556

24564

25 ต.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานรักษาความสะอาด

งานจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่คณะเทคนิคการแพทย์ เดือนมีนาคม 2567

1

 

งาน

104,646.00

 

104,646.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่ นอเทอร์ เซล แอนด์ เซอร์วิส

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

สุรินทร์

37.

27562

24564

25 ต.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานรักษาความสะอาด

งานจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่คณะเทคนิคการแพทย์ เดือนกันยายน 2567

1

 

งาน

104,646.00

 

104,646.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่ นอเทอร์ เซล แอนด์ เซอร์วิส

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

สุรินทร์

38.

27589

24578

26 ต.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานรักษาความสะอาด

งานจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคาร HPB4 และ HPB5 เดือนกรกฏาคม 2567

1

 

งาน

18,758.00

 

18,758.00

 

บริษัท รักษาความปลอดภัยราชาโยค จำกัด

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

สุรินทร์

39.

27588

24578

26 ต.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานรักษาความสะอาด

งานจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคาร HPB4 และ HPB5 เดือนมิถุนายน 2567

1

 

งาน

18,758.00

 

18,758.00

 

บริษัท รักษาความปลอดภัยราชาโยค จำกัด

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

สุรินทร์

40.

27587

24578

26 ต.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานรักษาความสะอาด

งานจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคาร HPB4 และ HPB5 เดือนพฤษภาคม 2567

1

 

งาน

18,758.00

 

18,758.00

 

บริษัท รักษาความปลอดภัยราชาโยค จำกัด

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

สุรินทร์

41.

27586

24578

26 ต.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานรักษาความสะอาด

งานจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคาร HPB4 และ HPB5 เดือนเมษายน 2567

1

 

งาน

18,758.00

 

18,758.00

 

บริษัท รักษาความปลอดภัยราชาโยค จำกัด

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

สุรินทร์

42.

27585

24578

26 ต.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานรักษาความสะอาด

งานจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคาร HPB4 และ HPB5 เดือนมีนาคม 2567

1

 

งาน

18,758.00

 

18,758.00

 

บริษัท รักษาความปลอดภัยราชาโยค จำกัด

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

สุรินทร์

43.

27584

24578

26 ต.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานรักษาความสะอาด

งานจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคาร HPB4 และ HPB5 เดือนกุมภาพันธ์ 2567

1

 

งาน

18,758.00

 

18,758.00

 

บริษัท รักษาความปลอดภัยราชาโยค จำกัด

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

สุรินทร์

44.

27583

24578

26 ต.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานรักษาความสะอาด

งานจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคาร HPB4 และ HPB5 เดือนมกราคม 2567

1

 

งาน

18,758.00

 

18,758.00

 

บริษัท รักษาความปลอดภัยราชาโยค จำกัด

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

สุรินทร์

45.

27582

24578

26 ต.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานรักษาความสะอาด

งานจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคาร HPB4 และ HPB5 เดือนธันวาคม 2566

1

 

งาน

18,758.00

 

18,758.00

 

บริษัท รักษาความปลอดภัยราชาโยค จำกัด

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

สุรินทร์

46.

27581

24578

26 ต.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานรักษาความสะอาด

งานจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคาร HPB4 และ HPB5 เดือนพฤศจิกายน 2566

1

 

งาน

18,758.00

 

18,758.00

 

บริษัท รักษาความปลอดภัยราชาโยค จำกัด

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

สุรินทร์

47.

27580

24578

26 ต.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานรักษาความสะอาด

งานจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคาร HPB4 และ HPB5 เดือนตุลาคม 2566

1

 

งาน

18,758.00

 

18,758.00

 

บริษัท รักษาความปลอดภัยราชาโยค จำกัด

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

สุรินทร์

48.

27579

24473

26 ต.ค. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบไอน้ำ ขนาด 425 ลิตร หมายเลขครุภัณฑ์ 11.65300030010.ผ60002/CMB ทำงานขัดข้อง/เปลี่ยน Heater 30 kw

1

 

งาน

45,475.00

 

45,475.00

 

บริษัท ซายน์เทค จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

49.

27578

24550

26 ต.ค. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

วัสดุเงินสด(วิทยาศาสตร์) Syring, เข็ม เบอร์ 21และ 23 , Blue tip 1000ul, Filter paper No.1, Mortar and pestle, น้ำแข็งแห้ง, จุกยางสำหรับยาฉีด, Aluminium cap

1

 

ชุด

3,818.00

 

3,818.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

50.

27590

24578

26 ต.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานรักษาความสะอาด

งานจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคาร HPB4 และ HPB5 เดือนสิงหาคม 2567

1

 

งาน

18,758.00

 

18,758.00

 

บริษัท รักษาความปลอดภัยราชาโยค จำกัด

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

สุรินทร์

51.

27606

24423

26 ต.ค. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

CO2 fluid (3x11-0057)

1

 

each

7,490.00

 

7,490.00

 

บริษัท กิบไทย จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

52.

27617

24586

26 ต.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึกพิมพ์ Brother DRUM # DR-2455

2

 

กล่อง

2,050.00

 

4,100.00

 

บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

ห้องสมุด

ปิยนุช

53.

27616

24585

26 ต.ค. 2566

ค่าวัสดุ-ก่อสร้างใช้ไป

โฟเมก้า 120*240*0.8 มม.

5

 

แผ่น

1,380.00

 

6,900.00

 

บริษัท ตรัยเทรดดิ้ง จำกัด

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ปิยนุช

54.

27615

24584

26 ต.ค. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

วัสดุเงินสด(วิทยาศาสตร์) 6 Well plate 1 กล่อง, Trypsin EDTA 5 ขวด, Fetal bovine serum 2 ขวด

1

 

ชุด

10,753.50

 

10,753.50

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

55.

27614

24583

26 ต.ค. 2566

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

ไม้อัดยาง 25 มิล

1

 

แผ่น

1,590.00

 

1,590.00

 

บริษัท ตรัยเทรดดิ้ง จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

56.

27613

24582

26 ต.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศในห้องแลป ชั้น 2 ตึก 2 ภาควิชารังสีเทคนิค หมายเลขครุภัณฑ์ 11.41200010025.ร48001/RT ทำงานผิดปกติ/ ซ่อมและเปลี่ยนเบรคเกอร์ควบคุมเครื่องปรับอากาศ

1

 

งาน

1,200.00

 

1,200.00

 

ร้านเชียงใหม่แอร์ เซอร์วิส โดย นางจันทิมา ไชยพรม

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

57.

27612

24561

26 ต.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

Harddisk ยี่ห้อ ซัมซุง 500 GB SSD Sumsung 860 EVO (แถมถาดใส่ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ SSD 2.5 นิ้ว

1

 

ชุด

2,590.00

 

2,590.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

58.

27611

24508

26 ต.ค. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

งานจ้างเหมาซ่อมตู้บ่มเพาะเชื้อภายใต้ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์ หมายเลขครุภัณฑ์ 11.66950220071.ร58001/RT ทำงานผิดปกติ /ต้องซ่อมและเปลี่ยน Main control board และ Air pump

1

 

งาน

57,780.00

 

57,780.00

 

บริษัท กิบไทย จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

59.

27610

24581

26 ต.ค. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สัญญาเลขที่ 200/2566 กันยายน 2566

1

 

เดือน

3,981.00

 

3,981.00

 

บริษัท นิยมพานิช จำกัด

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

60.

27609

24474

26 ต.ค. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

งานจ้างเหมาซ่อมตู้บ่มเพาะเชื้อภายใต้ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์ เลขครุภัณฑ์ 11.65150260022.ร58002/RT เนื่องจากทำงานผิดปกติ /Motor circulation ชำรุด ต้องซ่อมเครื่องและเปลี่ยนอะไหล่

1

 

งาน

11,770.00

 

11,770.00

 

บริษัท กิบไทย จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

61.

27608

23754

26 ต.ค. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

งานจ้างบำรุง ดูแล รักษาครุภัณฑ์ เครื่อง X-ray Fluorescence Analysis (XRF) ยี่ห้อ Horiba รุ่น XGT 5200WR เลขครุภัณฑ์ 11.65250020093.ผ63001/RT /Preventive Maintenance and Calibration จำนวน 3 ครั้ง ต่อ ปี

1

 

งาน

63,130.00

 

63,130.00

 

บริษัท เซิร์นเทค จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

62.

27607

24580

26 ต.ค. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

น้ำมันรถยนต์ คณะเทคนิคการแพทย์ (เดือนกันยายน 2566)

1

 

เดือน

20,769.80

 

20,769.80

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

63.

27606

24423

26 ต.ค. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

Hepa Filter for CO2 incubator

2

 

each

5,992.00

 

11,984.00

 

บริษัท กิบไทย จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

64.

27605

23721

26 ต.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ All in one (ปีงบประมาณ 2566) เดือนกันยายน2566

1

 

เดือน

4,900.00

 

4,900.00

 

บริษัท นิยมพานิช จำกัด

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

65.

27604

24504

26 ต.ค. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

Ethanol 80% (L PURE 80) 5L, องค์การสุรา

1

 

แกลลอน

450.00

 

450.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ประภาพรรณ

66.

27604

24504

26 ต.ค. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

กล่องเครื่องมือแพทย์ (Cat & In Tray) 8"x3"x1.5" #M002

5

 

pcs

275.00

 

1,375.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ประภาพรรณ

67.

27604

24504

26 ต.ค. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

ถุงขยะสีแดง ขนาด 18X20" (แพ็ค 1 กก.)

12

 

kg

125.00

 

1,500.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ประภาพรรณ

68.

27604

24504

26 ต.ค. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

ถุงมือ เบอร์ L 100/box,Sritrang

2

 

box

100.00

 

200.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ประภาพรรณ

69.

27604

24504

26 ต.ค. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

ถุงมือ เบอร์ M 100/box,Sritrang

10

 

box

100.00

 

1,000.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ประภาพรรณ

70.

27604

24504

26 ต.ค. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

ถุงมือ เบอร์ S 100/box,Sritrang

20

 

box

100.00

 

2,000.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ประภาพรรณ

71.

27604

24504

26 ต.ค. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

หน้ากาก KF94 แบบโชว์ปาก

60

 

ชิ้น

24.00

 

1,440.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ประภาพรรณ

72.

27604

24504

26 ต.ค. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

ไม้กดลิ้น (ชนิดฆ่าเชื้อแล้ว) 100 อัน/box,Wuyang

20

 

box

110.00

 

2,200.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ประภาพรรณ

73.

27592

24463

26 ต.ค. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

1,1 Diphenyl-2 -picrylhydrazy, Free Radical 1 g.

1

 

btls

5,885.00

 

5,885.00

 

บริษัท เอที ไลฟ์ แอนด์ ไซเอ็นทิฟิค จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

74.

27619

24588

27 ต.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

1 TB SSD m.2 PCIe 4.0 WD BLUE SN580 (WDS100T3B0E)

1

 

ชุด

2,500.00

 

2,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

75.

27618

24587

27 ต.ค. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

ปลั๊กไฟรางยาว 3 เมตร รุ่น WCHO28352

8

 

อัน

1,230.50

 

9,844.00

 

บริษัท โชตนาการไฟฟ้า จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ปิยนุช

76.

27626

24594

30 ต.ค. 2566

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

เก้าอี้สำนักงาน HB BK BONOBOS

1

 

ตัว

3,990.00

 

3,990.00

 

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ห้องสมุด

สุรินทร์

77.

27628

24596

30 ต.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

แก๊สคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ 25 กิโลกรัม 2 ท่อ ประจำเดือนสิงหาคม 2566

1

 

ชุด

1,300.00

 

1,300.00

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

78.

27628

24596

30 ต.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

แก๊สคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ 25 กิโลกรัม 3 ท่อ ประจำเดือนกันยายน 2566

1

 

ชุด

1,950.00

 

1,950.00

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

79.

27627

24595

30 ต.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ลิควิดไนโตรเจน 20 ลิตร 1 ถัง, 25 ลิตร 2 ถัง ประจำเดือนสิงหาคม 2566

1

 

ชุด

3,150.00

 

3,150.00

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

80.

27627

24595

30 ต.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

แก๊สคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ 25 กิโลกรัม 4 ถัง และลิควิดไนโตรเจน15 ลิตร 1 ถัง ประจำเดือนกันยายน 2566

1

 

ชุด

3,502.50

 

3,502.50

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

81.

27626

24594

30 ต.ค. 2566

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

เก้าอี้สำนักงาน MB BK SPACEMAN/L

4

 

ตัว

1,790.00

 

7,160.00

 

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ห้องสมุด

สุรินทร์

82.

27625

24593

30 ต.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

Toner Original BROTHER TN-2480

3

 

กล่อง

2,250.00

 

6,750.00

 

บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จำกัด

รายได้

ห้องสมุด

ปิยนุช

83.

27625

24593

30 ต.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

USB MOUSE LOGITECH B100 BLACK

2

 

อัน

135.00

 

270.00

 

บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จำกัด

รายได้

ห้องสมุด

ปิยนุช

84.

27625

24593

30 ต.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

SSD SATA WD BLUE SA510 500 GB 3D NAND

1

 

อัน

1,520.00

 

1,520.00

 

บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จำกัด

รายได้

ห้องสมุด

ปิยนุช

85.

27624

24592

30 ต.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น AQUILION CX S/N NCA09X2076 อาคาร 3 ชั้น 1 เลขครุภัณฑ์ 11.65250020059.บ60001/RT เนื่องจากเครื่องชำรุด/ เปลี่ยนชุด Backup memory ตำแหน่งเตียง

1

 

งาน

37,500.00

 

37,500.00

 

บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

86.

27623

24591

30 ต.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น Docucentre V2060 หมายเลขครุภัณฑ์ 11.74300030001.ร 62001/บ //ซ่อมและทำความสะอาดชุดอบความร้อน,เฟื่องชุดขับเคลื่อน, ชุดทางเดินกระดาษ, ทำความสะอาด และทดสอบการทำงานของเครื่อง

1

 

งาน

963.00

 

963.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ประภาพรรณ

87.

27622

24590

30 ต.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one ยี่ห้อ Acer veriton z4630G เลขครุภัณฑ์ 11.74400010072 บ.63002/บ /ค่าบริการตรวจเช็คจอ LCD และตรวจสอบการทำงานของเครื่อง พร้อมทดสอบการทำงานและทำความสะอาดเครื่อง

1

 

งาน

535.00

 

535.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ประภาพรรณ

88.

27621

24589

30 ต.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ยี่ห้อ Lenovo เลขครุภัณฑ์ 11.74400010072.ร63008/OT ห้อง 10-003 ชั้น 10 อาคาร 2 เนื่องจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรโดยหน้าจอไม่สามารถแสดงผลได้/ซ่อม ตรวจสอบการทำงานและทำความสะอาดเครื่อง

1

 

งาน

535.00

 

535.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ประภาพรรณ

89.

27638

24606

31 ต.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ผงหมึกสีน้ำเงิน, สีแดง, สีเหลือง SPC250

4

 

กล่อง

3,980.40

 

15,921.60

 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

90.

27637

24601

31 ต.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานบริการยานพาหนะ

จ้างเหมารถรับ-ส่ง นักศึกษาภาควิชากิจกรรมบำบัด ฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ (เดือนตุลาคม 2566)

1

 

เดือน

15,750.00

 

15,750.00

 

นายสิงห์คำ จันทร์ใหม่

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

91.

27636

24605

31 ต.ค. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

งานจ้างเหมาขนและกำจัดขยะติดเชื้อ (เดือนกันยายน 2566)

1

 

เดือน

25,776.00

 

25,776.00

 

บริษัท เอสทูเมดกรุ๊ป จำกัด

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

92.

27635

24604

31 ต.ค. 2566

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

วัสดุเงินสด(ไฟฟ้า) ถ่านแบตเตอรี่อัคคาไลน์ AA, AAA LOTUSS (จำนวน 33 แพ็ค)

1

 

งาน

2,565.00

 

2,565.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ

ปิยนุช

93.

27634

24603

31 ต.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานบริการยานพาหนะ

จ้างเหมารถ เพื่อขนขยะทั่วไป ไปทิ้ง เดือนตุลาคม 2566

1

 

เดือน

5,000.00

 

5,000.00

 

นายบรรจง ชุมภูศรี

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

94.

27633

24602

31 ต.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ลิควิดไนโตรเจน 20 ลิตร 1 ถัง และลิควิดไนโตรเจน 30 ลิตร 1 ถัง ประจำเดือนกันยายน 2566

1

 

ชุด

2,250.00

 

2,250.00

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

95.

27632

24600

31 ต.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ลิควิดไนโตรเจน 20 ลิตร 2 ถัง และแก๊สคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ 25 กิโลกรัม 2 ท่อ ประจำเดือนสิงหาคม 2566

1

 

ชุด

3,100.00

 

3,100.00

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

96.

27631

24599

31 ต.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานบริการยานพาหนะ

จ้างเหมารถรับ-ส่ง นักศึกษาภาควิชากายภาพบำบัด ฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ (เดือนตุลาคม 2566

1

 

เดือน

6,050.00

 

6,050.00

 

นายสิงห์คำ จันทร์ใหม่

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

97.

27630

24598

31 ต.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ลิควิดไนโตรเจน 25 ลิตร 1 ถัง ประจำเดือนกันยายน 2566

1

 

ชุด

1,125.00

 

1,125.00

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ประภาพรรณ

98.

27630

24598

31 ต.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ลิควิดไนโตรเจน 25 ลิตร 3 ถัง ประจำเดือนสิงหาคม 2566

1

 

ชุด

3,375.00

 

3,375.00

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ประภาพรรณ

99.

27629

24597

31 ต.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานบริการยานพาหนะ

จ้างเหมารถรับ-ส่ง นักศึกษาภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ (เดือนตุลาคม 2566)

1

 

เดือน

600.00

 

600.00

 

นายสิงห์คำ จันทร์ใหม่

รายได้

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

100.

27638

24606

31 ต.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ผงหมึกสีดำ SPC250

3

 

กล่อง

2,701.75

 

8,105.25

 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช