รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566

#

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

เลขที่ใบขอซื้อ/ขอจ้าง

วันที่จัดซื้อ

ผังบัญชี

รายการ

จำนวน

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย

ราคารวม

บริษัท/ห้าง/ร้าน

งบประมาณ

หน่วยงาน

ผูัจัดซื้อ

1.

27482

24508

01 ก.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาซ่อมตู้บ่มเพาะเชื้อภายใต้ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์ หมายเลขครุภัณฑ์ 11.66950220071.ร58001/RT ทำงานผิดปกติ /ต้องซ่อมและเปลี่ยน Main control board และ Air pump

1

 

งาน

57,780.00

 

57,780.00

 

บริษัท กิบไทย จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

2.

27481

24507

01 ก.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาตรวจสอบการทำงานของเครื่องวิเคราะห์ลักษณะของเสียงและแก้ไขการพูดด้วยคอมพิวเตอร์ (calibration Dr. speech) ยี่ห้อ Tiger DRS. Inc รุ่น Dr.Speech SN: DS396060261B เลขครุภัณฑ์ 11.65450180298.ผ59001/OT

1

 

งาน

13,000.00

 

13,000.00

 

บริษัท ออดิเมด จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ประภาพรรณ

3.

27481

24507

01 ก.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาตรวจสอบการทำงานของเครื่องวิเคราะห์ลักษณะของเสียงและแก้ไขการพูดด้วยคอมพิวเตอร์ (calibration Nasal view) ยี่ห้อ Tiger DRS. Inc รุ่น Dr.Speech SN: DHW21526JDG เลขครุภัณฑ์ 11.65450180298.ร60001/OT

1

 

งาน

6,000.00

 

6,000.00

 

บริษัท ออดิเมด จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ประภาพรรณ

4.

27490

24515

05 ก.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 31,649 BTU ยี่ห้อ York หมายเลขครุภัณฑ์ 11.41200010033.ร61001/OT ห้อง 312 ชั้น 3 อาคาร 1 ซ่อมรอยรั่วของระบบท่อน้ำยา พร้อมทำระบบน้ำยาใหม่

1

 

งาน

2,800.00

 

2,800.00

 

ร้านเชียงใหม่แอร์ เซอร์วิส โดย นางจันทิมา ไชยพรม

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ประภาพรรณ

5.

27489

24514

05 ก.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาซ่อมห้อง Cold room หมายเลขครุภัณฑ์ 11.66950210131.ผ46001/CC ห้อง 713 อาคาร 2 ชั้น 7 และห้อง 07-006 อาคาร 12 ชั้น เปลี่ยนมอเตอร์คอนเดนซิ่งระบบความร้อนขนาด1/4 H.P. พร้อมล้างทำความสะอาด เติมน้ำยาและทำระบบใหม่ 4 ชุด

1

 

งาน

14,800.00

 

14,800.00

 

ร้านเชียงใหม่แอร์ เซอร์วิส โดย นางจันทิมา ไชยพรม

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

6.

27489

24514

05 ก.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU ห้องวิจัย 2 (07-002) หมายเลขครุภัณฑ์ 11.41200010040.บ54002/cc เปลี่ยนแมคเนติกส์ พร้อมสายหัวเสียบหลักคอมเพรสเซอร์

1

 

งาน

1,800.00

 

1,800.00

 

ร้านเชียงใหม่แอร์ เซอร์วิส โดย นางจันทิมา ไชยพรม

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

7.

27488

24513

05 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

ปริ้นสีเลเซอร์ ร่างแบบสมุด เล่มคู่มือ /ชุดรัฐศาสตร์/ชุดทวิตรี/ ชุดปิยวรรณ/ ชุดพัชรณัญช์/เล่มเฉลย/เล่มโปรแกรม เข้าเล่มปกแข็ง+แผ่นใส+เข้าเล่มสันเกลียว+ปกสี รวม 6,238 แผ่น/ 58 เล่ม

1

 

งาน

29,072.00

 

29,072.00

 

ร้าน อศิรวรรณ ก๊อปปี้ โดย นางสาวอรวรรณ แจ้หลวง

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

8.

27487

24512

05 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ค่าถ่ายเอกสาร A4

17,958

 

แผ่น

0.45

 

8,081.10

 

ร้าน อศิรวรรณ ก๊อปปี้ โดย นางสาวอรวรรณ แจ้หลวง

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

9.

27487

24512

05 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ค่าเข้าเล่ม

1

 

ชุด

2,305.00

 

2,305.00

 

ร้าน อศิรวรรณ ก๊อปปี้ โดย นางสาวอรวรรณ แจ้หลวง

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

10.

27487

24512

05 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ค่าเคลือบบัตร

1

 

ชุด

855.00

 

855.00

 

ร้าน อศิรวรรณ ก๊อปปี้ โดย นางสาวอรวรรณ แจ้หลวง

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

11.

27485

24510

05 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือสีดำ

20

 

คู่

79.00

 

1,580.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ประภาพรรณ

12.

27485

24510

05 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ผ้ากันเปื้อนหนัง PVC สเขียว ขนาด 26x46 นิ้ว

20

 

pcs

300.00

 

6,000.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ประภาพรรณ

13.

27491

24516

06 ก.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย

จ้างเหมาขนและกำจัดขยะติดเชื้อ เดือนสิงหาคม 2566

1

 

เดือน

20,184.00

 

20,184.00

 

บริษัท เอสทูเมดกรุ๊ป จำกัด

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

14.

27494

24519

07 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

แปรงเช็ดกระจก

1

 

ชุด

260.00

 

260.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

15.

27494

24519

07 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ถังปั่นม๊อบสก๊อต

1

 

ชุด

1,570.00

 

1,570.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

16.

27494

24519

07 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

กระดาษชำระ (14 ลัง)

1

 

ชุด

7,292.00

 

7,292.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

17.

27494

24519

07 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ผงซักฟอก 900 กรัม (3 ถุง)

1

 

ชุด

1,350.00

 

1,350.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

18.

27494

24519

07 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ถุงขยะ (60 กก.)

1

 

ชุด

3,540.00

 

3,540.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

19.

27494

24519

07 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

น้ำยาปรับผ้านุ่ม (24 แพ็ค)

1

 

กล่อง

1,560.00

 

1,560.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

20.

27494

24519

07 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

กล่องล้อใสฝาล๊อค #1200

25

 

ใบ

520.00

 

13,000.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

21.

27493

24518

07 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-เชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้ไป

น้ำมันรถยนต์ ของคณะเทคนิคการแพทย์ เดือนสิงหาคม 2566

1

 

เดือน

14,445.90

 

14,445.90

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

22.

27492

24517

07 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ถ่านอัลคาไลน์ (322 ก้อน)

1

 

กล่อง

7,490.00

 

7,490.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

23.

27492

24517

07 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

กระดาษชำระ

1

 

กล่อง

2,460.40

 

2,460.40

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

24.

27492

24517

07 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ผงซักฟอก

1

 

ชุด

6,360.00

 

6,360.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

25.

27492

24517

07 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ไม้ถูพื้นพร้อมผ้า

1

 

ชุด

1,330.00

 

1,330.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

26.

27492

24517

07 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

กระดาษคลีนิกม้วนยาว

1

 

ชุด

8,750.00

 

8,750.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

27.

27492

24517

07 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

กระติกเหลี่ยม 18 ลิตร

1

 

ชุด

1,080.00

 

1,080.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

28.

27492

24517

07 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ถุงขยะ

1

 

ชุด

1,966.00

 

1,966.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

29.

27492

24517

07 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

น้ำยาปรับผ้านุ่ม

1

 

ชุด

3,072.00

 

3,072.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

30.

27492

24517

07 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ผ้าขนหนู

1

 

ชุด

3,150.00

 

3,150.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

31.

27501

24526

08 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ปากกาเจลกด Pentel สีน้ำเงิน 0.5,0.7 (20 ด้าม)

1

 

กล่อง

1,000.00

 

1,000.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

32.

27501

24526

08 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

เทปลบคำผิด (30 อัน)

1

 

กล่อง

700.00

 

700.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

33.

27501

24526

08 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กาวแท่งชนิดหมุน(กาวยูฮู) (2 กล่อง)

1

 

ชุด

1,503.00

 

1,503.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

34.

27501

24526

08 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

น้ำยาล้างจาน

1

 

โหล

672.00

 

672.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

35.

27500

24525

08 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กระดานไวท์บอร์ด 80x120 ซม.

1

 

แผ่น

552.43

 

552.43

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

36.

27500

24525

08 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ถ่านอัลคาไลน์ (16 แผง)

1

 

ชุด

1,483.02

 

1,483.02

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

37.

27500

24525

08 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

มาสกิ้งเทป 1 นิ้ว

1

 

โหล

311.37

 

311.37

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

38.

27500

24525

08 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 (500 แผ่น) (10 รีม)

1

 

ชุด

1,149.18

 

1,149.18

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

39.

27499

24524

08 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

ถ่าน Alkaline ขนาด AA, AAA (6 กล่อง)

1

 

ชุด

3,264.00

 

3,264.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

40.

27498

24523

08 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 (500 แผ่น)

150

 

รีม

115.00

 

17,250.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

41.

27497

24522

08 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

คลิปบอร์ดพลาสติก A4

1

 

กล่อง

1,178.00

 

1,178.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ปิยนุช

42.

27497

24522

08 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

แฟ้มสอดพลาสติก

1

 

ชุด

258.00

 

258.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ปิยนุช

43.

27497

24522

08 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ปากกาเคมี

1

 

โหล

168.00

 

168.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ปิยนุช

44.

27497

24522

08 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กระดาษปรุ๊ฟ

1

 

ชุด

1,088.00

 

1,088.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ปิยนุช

45.

27497

24522

08 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

สติกเกอร์ A4 (6 ห่อ)

1

 

ชุด

315.00

 

315.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ปิยนุช

46.

27497

24522

08 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

เทปโฟม

1

 

กล่อง

668.00

 

668.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ปิยนุช

47.

27497

24522

08 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กระดาษการ์ดสี A4

1

 

กล่อง

920.00

 

920.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ปิยนุช

48.

27497

24522

08 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กาวแท่งชนิดหมุน(กาวยูฮู)

1

 

กล่อง

626.00

 

626.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ปิยนุช

49.

27497

24522

08 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ปลั๊กคอมพิวเตอร์ 5 เมตร 5 สวิทช์ 5 ช่อง Toshino (4 อัน)

1

 

ชุด

3,240.00

 

3,240.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ปิยนุช

50.

27497

24522

08 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ซองน้ำตาล

1

 

กล่อง

588.00

 

588.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ปิยนุช

51.

27497

24522

08 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กรรไกร

1

 

อัน

224.00

 

224.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ปิยนุช

52.

27496

24521

08 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

กล่องพลาสติกใส #1200 (6 ใบ)

1

 

ชุด

3,120.00

 

3,120.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

53.

27496

24521

08 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

น้ำยาเช็ดกระจก

1

 

โหล

960.00

 

960.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

54.

27496

24521

08 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

น้ำยาเคลือบเงา แว๊กซี่ (18 ขวด)

1

 

กล่อง

2,130.00

 

2,130.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

55.

27496

24521

08 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

กระดาษชำระ (6 ลัง)

1

 

ชุด

8,760.00

 

8,760.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

56.

27496

24521

08 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ยาฉีดฆ่าแมลง

1

 

โหล

1,740.00

 

1,740.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

57.

27496

24521

08 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

น้ำยาถูพื้น

1

 

ชุด

2,505.00

 

2,505.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

58.

27495

24520

08 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

สำลีม้วน 450 กรัม (20 ม้วน)

1

 

กล่อง

4,000.00

 

4,000.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ปิยนุช

59.

27495

24520

08 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

น้ำยามาจิกคลีนชมพู

1

 

ชุด

616.00

 

616.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ปิยนุช

60.

27495

24520

08 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

กระดาษอลูมิเนียมฟลอย

1

 

ม้วน

432.00

 

432.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ปิยนุช

61.

27495

24520

08 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

กระดาษชำระ (84 ห่อ)

1

 

ชุด

8,588.80

 

8,588.80

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ปิยนุช

62.

27495

24520

08 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ผ้าห่มขี้งา (14 ผืน)

1

 

ชุด

645.00

 

645.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ปิยนุช

63.

27495

24520

08 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

กระบอกฉีดน้ำฟ๊อกกี้ (6 อัน)

1

 

ชุด

480.00

 

480.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ปิยนุช

64.

27495

24520

08 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ถุงขยะ (80 กก.)

1

 

ชุด

6,270.00

 

6,270.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ปิยนุช

65.

27495

24520

08 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ผงซักฟอกเปา 900 กรัม (24 ถุง)

1

 

ชุด

1,320.00

 

1,320.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ปิยนุช

66.

27495

24520

08 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

สบู่เหลวล้างมือ (6 แกลลอน)

1

 

ชุด

1,500.00

 

1,500.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ปิยนุช

67.

27495

24520

08 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ถุงร้อน (68 กก.)

1

 

ชุด

4,360.00

 

4,360.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ปิยนุช

68.

27507

24531

11 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ตลับเมตร (2 อัน)

1

 

ชุด

600.00

 

600.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

69.

27507

24531

11 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กาวลาเท็กซ์ 8 ออนซ์

1

 

ขวด

25.00

 

25.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

70.

27507

24531

11 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ถ่านพานาโซนิก อัคคาไลน์ (22 ก้อน)

1

 

ชุด

1,360.00

 

1,360.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

71.

27507

24531

11 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

แผ่นยางรองตัด

1

 

แผ่น

270.00

 

270.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

72.

27506

24530

11 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ปลั๊กคอมพิวเตอร์ 5 เมตร 4 สวิทซ์ โตชิโน (3 อัน)

1

 

ชุด

2,431.15

 

2,431.15

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

ห้องสมุด

ปิยนุช

73.

27506

24530

11 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ปากกาชอล์กน้ำ คละสี (24 ด้าม)

1

 

ชุด

839.95

 

839.95

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

ห้องสมุด

ปิยนุช

74.

27506

24530

11 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ปากกาเพ้นท์ใหญ่ Edding 750 คละสี (36 ด้าม)

1

 

ชุด

2,087.57

 

2,087.57

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

ห้องสมุด

ปิยนุช

75.

27506

24530

11 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กระดาษโปสเตอร์สี 2 หน้า บาง น้ำตาล ดำ แดง ชมพู (40 แผ่น)

1

 

แพ็ค

239.68

 

239.68

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

ห้องสมุด

ปิยนุช

76.

27506

24530

11 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กาวแท่งชนิดหมุน(กาวยูฮู)

1

 

กล่อง

743.65

 

743.65

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

ห้องสมุด

ปิยนุช

77.

27505

24527

11 ก.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานบริการยานพาหนะ

จ้างเหมารถรับ-ส่ง นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ (นักศึกษาภาควิชากิจกรรมบำบัด เดือนสิงหาคม 2566)

1

 

เดือน

32,100.00

 

32,100.00

 

นายสิงห์คำ จันทร์ใหม่

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

78.

27504

24529

11 ก.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานบริการยานพาหนะ

จ้างเหมารถรับ-ส่ง นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ (นักศึกษาภาควิชากายภาพบำบัด เดือนสิงหาคม 2566)

1

 

เดือน

11,500.00

 

11,500.00

 

นายสิงห์คำ จันทร์ใหม่

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

79.

27503

24528

11 ก.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานบริการยานพาหนะ

จ้างเหมารถรับ-ส่ง นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ (ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ เดือนสิงหาคม 2566)

1

 

เดือน

600.00

 

600.00

 

นายสิงห์คำ จันทร์ใหม่

รายได้

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

80.

27502

24509

11 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

การรับประกันสิทธิ์และการใช้งานฐานข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต และรักษาความปลอดภัยเครือข่ายสารสนเทศ รับประกัน 1 ปี

1

 

ชุด

411,950.00

 

411,950.00

 

บริษัท ซัพพลาย เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

81.

27512

24536

12 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

วัสดุเงินสด(วิทยาศาสตร์) หน้ากากอนามัย 20 กล่อง, เครื่องตรวจหู 4 เครื่อง, ไฟฉาย LED 10 ชิ้น,Resource THICKENUP CLEAR 125g. 2 กระป๋อง, Face Shield หน้ากากอนามัยพร้อมแว่นตา 30 ชิ้นและแผ่นพลาสติกสำหรับเติม Faec Shield 40 แผ่น

1

 

ชุด

19,544.00

 

19,544.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานบริการการศึกษา

ประภาพรรณ

82.

27511

24535

12 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

ถ่าน Alkaline ขนาด AA (1 กล่องมี 12 แพ็ค)

12

 

กล่อง

540.00

 

6,480.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

83.

27511

24535

12 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

ถ่าน Alkaline ขนาด AAA (1 กล่องมี 12 แพ็ค)

12

 

กล่อง

540.00

 

6,480.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

84.

27509

24533

12 ก.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ต่อเข้าระบบวาล์วน้ำอาคาร 2 /เปลี่ยนระบบท่อน้ำด้วยท่อทองแดงอย่างหนา ขนาด 3/8 และอุปกรณ์ต่อเข้าระบบวาล์วน้ำและปิดเชื่อมระบบด้วยลวดเชื่อมเงิน

1

 

งาน

3,800.00

 

3,800.00

 

ร้านเชียงใหม่แอร์ เซอร์วิส โดย นางจันทิมา ไชยพรม

รายได้

หน่วยอาคารสถานที่

ประภาพรรณ

85.

27508

24532

12 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

ปลั๊กไฟพ่วง 4 ช่อง 4 สวิทซ์ สายยาว 5 เมตร TOSHINO ET-9145M

6

 

อัน

480.00

 

2,880.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ปิยนุช

86.

27515

24538

13 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 (500 แผ่น)

75

 

รีม

115.00

 

8,625.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

87.

27514

24537

13 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-ก่อสร้างใช้ไป

กุญแจลิ้นชัก

1

 

ชุด

1,923.84

 

1,923.84

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.พัฒนสิน

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

88.

27514

24537

13 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-ก่อสร้างใช้ไป

เทปพันเกลียว (2 กล่อง)

1

 

ชุด

1,439.15

 

1,439.15

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.พัฒนสิน

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

89.

27514

24537

13 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-ก่อสร้างใช้ไป

สเปรย์อเนกประสงค์ 3 M

1

 

กล่อง

1,919.58

 

1,919.58

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.พัฒนสิน

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

90.

27514

24537

13 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-ก่อสร้างใช้ไป

หัวเติมลม (2 อัน)

1

 

ชุด

399.11

 

399.11

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.พัฒนสิน

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

91.

27514

24537

13 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-ก่อสร้างใช้ไป

เกลียวนอก(99 อัน)

1

 

ชุด

2,125.02

 

2,125.02

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.พัฒนสิน

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

92.

27514

24537

13 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-ก่อสร้างใช้ไป

ลูกปืนอย่างดี

1

 

ชุด

619.53

 

619.53

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.พัฒนสิน

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

93.

27514

24537

13 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-ก่อสร้างใช้ไป

สกรูเกลียว (6 กล่อง)

1

 

ชุด

1,509.77

 

1,509.77

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.พัฒนสิน

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

94.

27513

24513

13 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

ปริ้นสีเลเซอร์ ร่างแบบสมุด เล่มคู่มือ /ชุดรัฐศาสตร์/ชุดทวิตรี/ ชุดปิยวรรณ/ ชุดพัชรณัญช์/เล่มเฉลย/เล่มโปรแกรม เข้าเล่มปกแข็ง+แผ่นใส+เข้าเล่มสันเกลียว+ปกสี รวม 6,238 แผ่น/ 58 เล่ม

1

 

งาน

29,482.00

 

29,482.00

 

ร้าน อศิรวรรณ ก๊อปปี้ โดย นางสาวอรวรรณ แจ้หลวง

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

95.

27516

24534

14 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

ปลั๊กไฟสามตา TOSHINO รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง 4 สวิตช์ ยาว 3 ม. ET-914

6

 

อัน

420.00

 

2,520.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

96.

27516

24534

14 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

ถ่านกระดุม CR2032 3V (5 ก้อน/กล่อง)

1

 

กล่อง

240.00

 

240.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

97.

27516

24534

14 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

ถ่าน Alkaline AA Panasonic แพ็คละ 2 ก้อน

10

 

กล่อง

540.00

 

5,400.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

98.

27516

24534

14 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

ถ่าน Alkaline AAA Panasonic แพ็คละ 2 ก้อน

5

 

กล่อง

540.00

 

2,700.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

99.

27527

24547

15 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

วัสดุเงินสด(สำนักงาน) พรมเช็ดเท้าดักฝุ่นตัดขาย จำนวน 10 เมตร

1

 

ผืน

7,890.00

 

7,890.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

100.

27526

24546

15 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กระเจกเงาเต็มตัว, ฟิมล์ติดกระจก, ม๊อบผ้าดันฝุ่น ฯลฯ

1

 

งาน

3,498.65

 

3,498.65

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

101.

27525

24545

15 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

วัสดุเงินสด(การศึกษา) ต้นกล้าดอกกุหลาบ, ปุ๋ยน้ำ,ตะไคร้,หอมแดง,มะนาว,พริก,ขนมปัง,ไข่ไก่,แยม ฯลฯ กระบวนวิชา 513445

1

 

งาน

20,000.00

 

20,000.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

102.

27524

24544

15 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

ปลั๊กราง ยาว 3 เมตร รุ่น WCHG 28352 ยี่ห้อ พานาโซนิค

8

 

อัน

1,230.50

 

9,844.00

 

บริษัท โชตนาการไฟฟ้า จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ปิยนุช

103.

27523

24543

15 ก.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 240,000 BTU ยี่ห้อ Trane เลขครุภัณฑ์ 11.41200010078.ผ46002/ช ชั้น 12 อาคาร 2 ซ่อมและเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมระบายความร้อน ขนาด 1/2 H.P พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและตรวจเช็คระบบน้ำยาการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

1

 

งาน

6,800.00

 

6,800.00

 

ร้านเชียงใหม่แอร์ เซอร์วิส โดย นางจันทิมา ไชยพรม

รายได้

หน่วยอาคารสถานที่

ประภาพรรณ

104.

27620

24540

15 ก.ย. 2566

ครุภัณฑ์ -ไฟฟ้าและวิทยุ

ไมโครโฟนไร้สาย ยี่ห้อ Saramonic พร้อม Adaptor แปลง TRS-XLR

2

 

ชุด

10,950.00

 

21,900.00

 

บริษัท เชียงใหม่ เอ็กเพิร์ท จำกัด

รายได้

หน่วยเวชนิทัศน์

สุรินทร์

105.

27521

24542

15 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

วัสดุเงินสด(วิทยาศาสตร์) Acrodisc 25 mm, 0.2 um Supor 50/PK

1

 

ชุด

2,782.00

 

2,782.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

ประภาพรรณ

106.

27520

24541

15 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

วัสดุเงินสด(วิทยาศาสตร์) panel cell จำนวน 2 ชุด, screening cell จำนวน 2 ชุด, Papainized panel cell จำนวน 1 ชุด, Papainized screening cell จำนวน 1 ชุด, Anti Human Globulin 10 ml./bott จำนวน 30 bot

1

 

ชุด

5,100.00

 

5,100.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ประภาพรรณ

107.

27518

24539

15 ก.ย. 2566

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

เครื่องผสมสัญญาณเสียง ยี่ห้อ Yamaha

1

 

เครื่อง

5,990.00

 

5,990.00

 

บริษัท เชียงใหม่ เอ็กเพิร์ท จำกัด

รายได้

หน่วยเวชนิทัศน์

สุรินทร์

108.

27536

24555

18 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

น้ำยาแอร์ R-22 13.6 กก., มอเตอร์ส่าย

1

 

งาน

2,273.00

 

2,273.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

หน่วยช่าง

ปิยนุช

109.

27535

24554

18 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

Body mask,Body scrub

1

 

ชุด

1,274.00

 

1,274.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

110.

27534

24553

18 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-การเกษตรใช้ไป

วัสดุเงินสด(การเกษตร) ดอกไม้เข็มอินเดีย สัปรด หน้าวัว pink star ขุยมะพร้าว ดิน รวมค่าขนส่ง

1

 

งาน

4,460.00

 

4,460.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

111.

27533

24552

18 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ป้าย (ปรินท์สติกเกอร์ เคลือบด้น ติดพีพีบอร์ด)

1

 

ชุด

250.00

 

250.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ปิยนุช

112.

27529

24549

18 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

ผ้า ,ครกหิน, กระชอน

1

 

งาน

924.00

 

924.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

113.

27528

24548

18 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-ก่อสร้างใช้ไป

น้ำกลั่น , ขาแขวน

1

 

งาน

549.80

 

549.80

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

114.

27539

24551

20 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

แจกันดอกไม้แห้ง-สด, มอเตอร์พัดลมโคจร, สแกนแบบเเปลน (หน่วยช่าง)

1

 

ชุด

1,710.00

 

1,710.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

115.

27540

24546

28 ก.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กระเจกเงาเต็มตัว, ฟิมล์ติดกระจก, ม๊อบผ้าดันฝุ่น ฯลฯ

1

 

งาน

3,126.65

 

3,126.65

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช