แบบฟอร์ม

การเงิน พัสดุ 

แบบฟอร์มขอบเขตของงาน TOR แบบเต็มและแบบย่อ แยกตามวงเงิน Word
แบบฟอร์มขอบเขตของงาน TOR แบบเต็มและแบบย่อ แยกตามวงเงิน PDF
แบบฟอร์มเบิกวัสดุ พร้อมตัวอย่าง Excel
แบบฟอร์มเบิกวัสดุ PDF
ตารางเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
บันทึกขอเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
บันทึกอนุมัติขออยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใบรับรองการจ่ายเงิน Flexible Benefits (ใบเสร็จไม่สมบูรณ์)
ใบสำคัญรับเงิน (ค่าตอบแทน / ไม่มีใบเสร็จรับเงิน)
ใบรับรองแทนใบเสร็จ (ค่าเดินทาง ค่ารถโดยสาร ค่าน้ำมันรถฯ)
ใบรับรองการจ่ายเงิน (ใบเสร็จไม่สมบูรณ์ ไม่ครบถ้วน)
แบบฟอร์มรายงานค่าเดินทาง
แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ
แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน
แบบฟอร์มขอรับทุนเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ และผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์
แบบฟอร์มขอทุนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในคณะเทคนิคการแพทย์