รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2567

#

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

เลขที่ใบขอซื้อ/ขอจ้าง

วันที่จัดซื้อ

ผังบัญชี

รายการ

จำนวน

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย

ราคารวม

บริษัท/ห้าง/ร้าน

งบประมาณ

หน่วยงาน

ผูัจัดซื้อ

1.

28140

24973

01 เม.ย. 2567

ค่าจ้างเหมาบริการ งานเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย

งานจ้างเหมาขน และกำจัดขยะติดเชื้อ เดือนมีนาคม 2567

1

 

เดือน

8,520.00

 

8,520.00

 

บริษัท นิวโชคอำนวย เชียงใหม่ จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

2.

28138

24972

01 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ผงหมึกสีดำ SPC250

1

 

กล่อง

2,701.75

 

2,701.75

 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

3.

28138

24972

01 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ผงหมึกสีน้ำเงิน SPC250

1

 

กล่อง

3,980.40

 

3,980.40

 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

4.

28138

24972

01 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ผงหมึกสีเหลือง SPC250

1

 

กล่อง

3,980.40

 

3,980.40

 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

5.

28138

24972

01 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ผงหมึกสีแดง SPC250

1

 

กล่อง

3,980.40

 

3,980.40

 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

6.

28137

24971

01 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

BELKIN HDMI -TO-HDMI HI SPEED WITH ETHERNET - 5 เมตร

2

 

อัน

1,500.00

 

3,000.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ปิยนุช

7.

28137

24971

01 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

อะแดปเตอร์แปลงสัญญาณภาพ USB-C TO HDMI BELKIN

1

 

อัน

1,290.00

 

1,290.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ปิยนุช

8.

28136

24970

01 เม.ย. 2567

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้ (ต้นอโศกอินเดีย) บริเวณหน้าอาคาร 3

1

 

งาน

6,500.00

 

6,500.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

หน่วยอาคารสถานที่

ปิยนุช

9.

28146

24979

02 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

พลาสติกใส 1 ม้วน และ ฟิวเจอร์บอร์ด 5 แผ่น

1

 

ชุด

2,700.00

 

2,700.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ปิยนุช

10.

28145

24978

02 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

วัสดุเงินสด(งานบ้านงานครัว) ตะกร้าเหลี่ยม จำนวน 12 ใบ

1

 

ชุด

1,620.00

 

1,620.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

11.

28144

24977

02 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

รถเข็น พร้อมค่าขนส่ง

1

 

ชุด

989.00

 

989.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

12.

28143

24976

02 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

วัสดุเงินสด(คอมพิวเตอร์) 1 TB SSD SATA WD BLUE 3D NAND

1

 

อัน

2,790.00

 

2,790.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

13.

28142

24975

02 เม.ย. 2567

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาซ่อมตู้แช่กระจก 2 ประตู ยี่ห้อ Sanyo , เปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อน 16w

1

 

งาน

2,300.00

 

2,300.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ขวัญพัฒน์

14.

28141

24974

02 เม.ย. 2567

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาซ่อมรั่ว เครื่องปรับอากาศ น้ำยาR410 ขนาด 18,000 BTU เลขครุภัณฑ์ 11.41200010017.ร62001/OT อาคาร 2 ชั้น 10

1

 

งาน

2,800.00

 

2,800.00

 

ร้านเชียงใหม่แอร์ เซอร์วิส โดย นางจันทิมา ไชยพรม

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ขวัญพัฒน์

15.

28147

24980

03 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

แผ่นเทอร์โมพลาสติก Thermoplastic Klarity KS 920x610x3.2 mm (Non-Perf) (5แผ่น/กล่อง)

15

 

แผ่น

7,500.00

 

112,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไลโพลด์ แคร์

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ขวัญพัฒน์

16.

28156

24988

04 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ค่าถ่ายเอกสาร A4

7,923

 

แผ่น

0.45

 

3,565.35

 

ร้าน อศิรวรรณ ก๊อปปี้ โดย นางสาวอรวรรณ แจ้หลวง

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

17.

28156

24988

04 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ค่าเคลือบบัตร

1

 

ชุด

30.00

 

30.00

 

ร้าน อศิรวรรณ ก๊อปปี้ โดย นางสาวอรวรรณ แจ้หลวง

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

18.

28155

24987

04 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

มอเตอร์พัดลมคอยย์ร้อน1/6HP รุ่น RTS935C616

2

 

ชุด

12,840.00

 

25,680.00

 

บริษัท เอส ซี ไอ แอดวานซ์ เทคโนโลยี่ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ปิยนุช

19.

28154

24986

04 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

CO2 Regulator

1

 

ชุด

9,255.50

 

9,255.50

 

บริษัท เอส ซี ไอ แอดวานซ์ เทคโนโลยี่ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ปิยนุช

20.

28154

24986

04 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

Solinoid Valve

1

 

ชุด

8,506.50

 

8,506.50

 

บริษัท เอส ซี ไอ แอดวานซ์ เทคโนโลยี่ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ปิยนุช

21.

28153

24985

04 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Sodium chloride Molecular biology grade 1 kg.

1

 

bot

2,568.00

 

2,568.00

 

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ขวัญพัฒน์

22.

28153

24985

04 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Potassium chloride 500g.

1

 

bot

2,461.00

 

2,461.00

 

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ขวัญพัฒน์

23.

28150

24983

04 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

ท่อหด 3 มิล และ 6 มิล (6 เส้น)/ ขั้วแป้นเกลียว (24 อัน)

1

 

ชุด

510.00

 

510.00

 

บริษัท โชตนาการไฟฟ้า จำกัด

รายได้

หน่วยช่าง

ปิยนุช

24.

28150

24983

04 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

สวิทซ์ เมจิกช้าง

6

 

กล่อง

250.00

 

1,500.00

 

บริษัท โชตนาการไฟฟ้า จำกัด

รายได้

หน่วยช่าง

ปิยนุช

25.

28150

24983

04 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

ปลั๊กตัวผู้ (60 ตัว)

1

 

ชุด

900.00

 

900.00

 

บริษัท โชตนาการไฟฟ้า จำกัด

รายได้

หน่วยช่าง

ปิยนุช

26.

28150

24983

04 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

ปลั๊กมีกราวด์ พานาโซนิค, ฝาปิด 3 ช่อง (4 กล่อง)

1

 

ชุด

3,600.00

 

3,600.00

 

บริษัท โชตนาการไฟฟ้า จำกัด

รายได้

หน่วยช่าง

ปิยนุช

27.

28150

24983

04 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

โคมไฟถนน LED 100W

3

 

ชุด

1,550.00

 

4,650.00

 

บริษัท โชตนาการไฟฟ้า จำกัด

รายได้

หน่วยช่าง

ปิยนุช

28.

28150

24983

04 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

พุกผีเสื้อ

3

 

กล่อง

300.00

 

900.00

 

บริษัท โชตนาการไฟฟ้า จำกัด

รายได้

หน่วยช่าง

ปิยนุช

29.

28150

24983

04 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

กิ๊บรัดสายไฟ (24 กล่อง),เทปพันสายไฟ (30 ม้วน)

1

 

ชุด

2,430.00

 

2,430.00

 

บริษัท โชตนาการไฟฟ้า จำกัด

รายได้

หน่วยช่าง

ปิยนุช

30.

28150

24983

04 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

สายไฟฟ้า VAF 2*2.5 sq.mm.

1

 

ม้วน

2,700.00

 

2,700.00

 

บริษัท โชตนาการไฟฟ้า จำกัด

รายได้

หน่วยช่าง

ปิยนุช

31.

28150

24983

04 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

เคเบิลไทร์ 6 นิ้ว, 12 นิ้ว (2 ถุง)

1

 

ชุด

180.00

 

180.00

 

บริษัท โชตนาการไฟฟ้า จำกัด

รายได้

หน่วยช่าง

ปิยนุช

32.

28149

24982

04 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

สาย HDMI V2.0 ยาว 3 เมตร

1

 

เส้น

200.00

 

200.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

33.

28149

24982

04 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

สาย HDMI V2.0 ยาว 5 เมตร

2

 

เส้น

300.00

 

600.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

34.

28149

24982

04 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึก TONER Laserjet HP สีดำ 107A

1

 

กล่อง

1,600.00

 

1,600.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

35.

28149

24982

04 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึก TONER Laserjet HP สีดำ 12A

1

 

กล่อง

3,200.00

 

3,200.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

36.

28149

24982

04 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึก TONER Laserjet HP สีดำ 76A

1

 

กล่อง

3,600.00

 

3,600.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

37.

28148

24981

04 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Glycine 1 kg. #357002, Millipore (Molecular Biology Grade)

1

 

bot

5,310.00

 

5,310.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ขวัญพัฒน์

38.

28148

24981

04 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Hydrochloric acid 37% 2.5 L.#AR1107-G,RCI-Labscan

1

 

bot

415.00

 

415.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ขวัญพัฒน์

39.

28148

24981

04 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Tris base 500g.#MB029,Himedia (Moecular Biology Grade)

1

 

bot

1,550.00

 

1,550.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ขวัญพัฒน์

40.

28148

24981

04 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Sodium dihydrogen phosphate H2O 500g.#106346,Merck

1

 

bot

2,350.00

 

2,350.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ขวัญพัฒน์

41.

28148

24981

04 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

di-sodium hydrogen phosphate anhydrous 500 g.#AR1237,RCI-Labscan

1

 

bot

670.00

 

670.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ขวัญพัฒน์

42.

28157

24984

05 เม.ย. 2567

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่อง Pipette ยี่ห้อ DLAB รุ่น Levo Me S/N.YF6A000247 , เปลี่ยน Rubber Holder เลขครุภัณฑ์ 11.66400170029.ร60002/CMB

1

 

งาน

1,926.00

 

1,926.00

 

บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

43.

28158

24989

09 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-เชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้ไป

น้ำมันรถยนต์ของคณะเทคนิคการแพทย์ เดือนมีนาคม 2567

1

 

เดือน

5,705.60

 

5,705.60

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

44.

28161

24992

10 เม.ย. 2567

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

จ้างเหมาติดตั้งปลั๊กไฟโต๊ะแลปห้องปฏิบัติการ 3 แขนงวิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ (ปลั๊กไฟ ชุดเต้ารับคู่ 3 ขากลม ยี่ห้อ PHILIPS พร้อมบล๊อคลอย)

36

 

ชุด

250.00

 

9,000.00

 

บริษัท อัลเจนเทค จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ปิยนุช

45.

28160

24991

10 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

วัสดุเงินสด(วิทยาศาสตร์) กระจกสำหรับสาธิตการฝึกการทรงท่า (Correct posture) ขนาด 80x180 ซม.

1

 

รายการ

6,000.00

 

6,000.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ขวัญพัฒน์

46.

28159

24990

10 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

วัสดุเงินสด(วิทยาศาสตร์) 1.Cover glass 22x40 mm. (1ออนซ์/กล่อง) ยี่ห้อ epredia,Germany และ Staining jar แบบแนวนอน ยี่ห้อ Glaswerk, Germany

1

 

รายการ

7,618.40

 

7,618.40

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ขวัญพัฒน์

47.

28163

24994

11 เม.ย. 2567

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

ตู้สูงบนโล่ง ล่างบานสไลด์ ขนาด 80x40x157 ซม.

1

 

ตู้

6,500.00

 

6,500.00

 

บริษัท ตนานุวัฒน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

สุรินทร์

48.

28163

24994

11 เม.ย. 2567

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

ตู้เตี้ยบานสไลด์ ขนาด 80x40x83 ซม.

1

 

ตู้

4,200.00

 

4,200.00

 

บริษัท ตนานุวัฒน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

สุรินทร์

49.

28163

24994

11 เม.ย. 2567

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

เก้าอี้สำนักงาน มีท้าวแขน

1

 

ตัว

2,850.00

 

2,850.00

 

บริษัท ตนานุวัฒน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

สุรินทร์

50.

28162

24993

11 เม.ย. 2567

ครุภัณฑ์ -สำนักงาน

ตู้ล็อกเกอร์ ขนาด 888x53x56 ซม.

1

 

ตู้

59,920.00

 

59,920.00

 

บริษัท ตนานุวัฒน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

สุรินทร์

51.

28162

24993

11 เม.ย. 2567

ครุภัณฑ์ -สำนักงาน

โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมลิ้นชัก 2 ชั้น ขนาด 150x80x75 ซม.

1

 

ตัว

11,740.00

 

11,740.00

 

บริษัท ตนานุวัฒน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

สุรินทร์

52.

28162

24993

11 เม.ย. 2567

ครุภัณฑ์ -สำนักงาน

ตู้เก็บของ ขนาด 1120x53x56 ซม.

1

 

ตู้

56,175.00

 

56,175.00

 

บริษัท ตนานุวัฒน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

สุรินทร์

53.

28164

24995

17 เม.ย. 2567

ครุภัณฑ์ -สำนักงาน

เครื่องปรับอากาศ ขนาด24,007บีทียู ยี่ห้อ York รุ่น YHFF24 XETA พร้อมติดตั้งและรื้อเครื่องเดิม

1

 

เครื่อง

29,900.00

 

29,900.00

 

บริษัท สมจิตร์แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

สุรินทร์

54.

28171

25002

18 เม.ย. 2567

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงทาสีภายนอก อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์

1

 

งาน

60,000.00

 

60,000.00

 

นายวรวุฒิ บุญมา

รายได้

งานบริหารและธุรการ

สุรินทร์

55.

28170

25001

18 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

วัสดุเงินสด(วิทยาศาสตร์) Panel Cell 1 ชุด และ Screening Cell 1 ชุด

1

 

ชุด

600.00

 

600.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ขวัญพัฒน์

56.

28169

25000

18 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

วัสดุเงินสด(วิทยาศาสตร์) น้ำแข็งแห้ง 8 กก.

8

 

kg

40.00

 

320.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ขวัญพัฒน์

57.

28168

24999

18 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

วัสดุเงินสด(วิทยาศาสตร์) CytoFlex Sheath Fluid

2

 

แกลลอน

2,500.00

 

5,000.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ขวัญพัฒน์

58.

28167

24998

18 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Ethanol Absolute 2.5 L. #AR1380-P

3

 

bot

830.00

 

2,490.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ขวัญพัฒน์

59.

28167

24998

18 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Xylene AR 2.5L #AR1213-G

2

 

bot

755.00

 

1,510.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ขวัญพัฒน์

60.

28166

24997

18 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือดีสโพส Latex glove#L ,Sritrang

60

 

box

100.00

 

6,000.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ขวัญพัฒน์

61.

28166

24997

18 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือดีสโพส Latex glove#M ,Sritrang

100

 

box

100.00

 

10,000.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ขวัญพัฒน์

62.

28166

24997

18 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือดีสโพส Latex glove#S ,Sritrang

100

 

box

100.00

 

10,000.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ขวัญพัฒน์

63.

28166

24997

18 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือดีสโพส Latex glove#X-S ,Sritrang

100

 

box

100.00

 

10,000.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ขวัญพัฒน์

64.

28165

24996

18 เม.ย. 2567

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่อง Freezer -80องศา จำนวน 2 เครื่อง เลขครุภัณฑ์ 11.66950220104.ร60001/CMB และ 11.66950220104.ร60002/CMB พร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่หน้าจอแสดงผล และบริการเช็คคู่สายพร้อมย้ายระบบโทรศัพท์

1

 

งาน

3,600.00

 

3,600.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

65.

28172

25003

19 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

อุปกรณ์ซ่อมแซมรถเข็นผู้ป่วย ยางตัน PU 24 นิ้ว, ลูกปืน รุ่น 6001Z, เซ็ทเพลาล้อหน้า รวมค่าขนส่ง

1

 

งาน

3,980.00

 

3,980.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

66.

28177

24997

23 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือดีสโพส Latex glove#L ,Sritrang

40

 

box

100.00

 

4,000.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ขวัญพัฒน์

67.

28177

24997

23 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือดีสโพส Latex glove#M ,Sritrang

60

 

box

100.00

 

6,000.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ขวัญพัฒน์

68.

28177

24997

23 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือดีสโพส Latex glove#S ,Sritrang

100

 

box

100.00

 

10,000.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ขวัญพัฒน์

69.

28177

24997

23 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือดีสโพส Latex glove#X-S ,Sritrang

100

 

box

100.00

 

10,000.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ขวัญพัฒน์

70.

28176

25007

23 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (1.8M)

1

 

ชุด

200.00

 

200.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

ปิยนุช

71.

28176

25007

23 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

Cable HDMI 4K M/M(10 M) V.2.0

1

 

ชุด

500.00

 

500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

ปิยนุช

72.

28176

25007

23 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

สายเชื่อมต่อ Cable to 3.5 AUX Audio M/M Ugreen ยาว 3 เมตร

3

 

ชุด

250.00

 

750.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

ปิยนุช

73.

28176

25007

23 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

SD Card SanDisk Extreme Pro 512GB

2

 

ชุด

3,540.00

 

7,080.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

ปิยนุช

74.

28175

25006

23 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

Masking tape 1 นิ้ว

1

 

โหล

336.00

 

336.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ปิยนุช

75.

28175

25006

23 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ซองขาว 9/125 (ไม่มีครุฑ) ตราเครื่องบิน

1

 

กล่อง

280.00

 

280.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ปิยนุช

76.

28174

25005

23 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ซองใสเอนกประสงค์ 0.05 มม. เอ 4 (ตราช้าง)

5

 

แพ็ค

18.00

 

90.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ปิยนุช

77.

28174

25005

23 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

แฟ้มซองพลาสติกใสเอกสารชั้นเดียว ตราช้าง

5

 

โหล

42.00

 

210.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ปิยนุช

78.

28174

25005

23 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

แฟ้มเจาะกระดาษ F4

6

 

แพ็ค

450.00

 

2,700.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ปิยนุช

79.

28174

25005

23 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

แฟ้มตราช้าง สันกว้าง 3 นิ้ว No.120 A4 สีดำ

1

 

โหล

816.00

 

816.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ปิยนุช

80.

28174

25005

23 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

แฟ้มตราช้าง สันกว้าง 2 นิ้ว No.120 A สีดำ

1

 

โหล

816.00

 

816.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ปิยนุช

81.

28174

25005

23 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

เทปใส รุ่น 500 (Scotch Transparent Tape 500) ขนาด 18 มม.*33 ม. แกน 1 นิ้ว (3M)

1

 

โหล

312.00

 

312.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ปิยนุช

82.

28174

25005

23 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ตรายาง ตราปั๊มหมึกในตัว "จ่ายเงินแล้ว" สีน้ำเงิน

1

 

อัน

290.00

 

290.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ปิยนุช

83.

28174

25005

23 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ตรายาง ตราปั๊มหมึกในตัว "สำเนาถูกต้อง" สีน้ำเงิน

1

 

อัน

290.00

 

290.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ปิยนุช

84.

28174

25005

23 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กระดาษการ์ดขาว 150 แกรม ขนาด เอ 4

1

 

ห่อ

98.00

 

98.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ปิยนุช

85.

28174

25005

23 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 Double A

5

 

กล่อง

590.00

 

2,950.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ปิยนุช

86.

28174

25005

23 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

คลิบดำ2 ขา ตราม้า เบอร์ 112 (กล่องละ 12 ตัว)

10

 

กล่อง

15.00

 

150.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ปิยนุช

87.

28174

25005

23 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ซองขาว 9/125 มีครุฑ 80 แกรม 555 (50 ซอง)

1

 

แพ็ค

50.00

 

50.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ปิยนุช

88.

28174

25005

23 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ซองขาว 9/125 ไม่มีครุฑ (555) 100 ซอง

1

 

แพ็ค

100.00

 

100.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ปิยนุช

89.

28174

25005

23 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ซองสีน้ำตาล A4 ขยายข้าง ตราเครื่องบิน (500 ซอง)

1

 

กล่อง

1,250.00

 

1,250.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ปิยนุช

90.

28174

25005

23 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ซองสีน้ำตาล A4 ขยายข้าง(KA) ตราเครื่องบิน (500 ซอง)

150

 

ซอง

3.00

 

450.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ปิยนุช

91.

28174

25005

23 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ซองสีน้ำตาล A4 ไม่ขยายข้าง ตราเครื่องบิน (500 ซอง)

1

 

กล่อง

750.00

 

750.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ปิยนุช

92.

28174

25005

23 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

เทปลบคำผิด ตราม้า H-925

5

 

อัน

25.00

 

125.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ปิยนุช

93.

28174

25005

23 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ลวดเสียบกระดาษกลม 33 มม. (750 ตัว) โรบิ้น

3

 

กล่อง

120.00

 

360.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ปิยนุช

94.

28179

25009

24 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Fetal bovine serum FBS 50ml.#A52094-01

1

 

bot

2,350.00

 

2,350.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ขวัญพัฒน์

95.

28178

25008

24 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Liquid nitrogen ขนาด 25 ลิตร

1

 

ถัง

1,125.00

 

1,125.00

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ขวัญพัฒน์

96.

28181

25011

25 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด 25 กก.

2

 

ถัง

650.00

 

1,300.00

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ขวัญพัฒน์

97.

28180

25010

25 เม.ย. 2567

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาบริการตรวจเช็คและทดสอบตรวจเทียบวัดเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด รุ่น HI-105 เลขครุภัณฑ์ 11.66950190010.บ58001/PT และ รุ่น HI-101 เลขครุภัณฑ์ 6515-019-0004 PT-TB/44(AMS3440)

1

 

งาน

3,000.00

 

3,000.00

 

บริษัท เอราวัณ ไฮเทค จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ขวัญพัฒน์

98.

28184

25014

26 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-ก่อสร้างใช้ไป

สีทาถนนสะท้อนแสง สีขาว/สีเหลือง

11

 

แกลลอน

1,280.00

 

14,080.00

 

บริษัท จือฮะเซนเตอร์ จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

99.

28184

25014

26 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-ก่อสร้างใช้ไป

สีน้ำมัน 455 ซากุระ

1

 

แกลลอน

600.00

 

600.00

 

บริษัท จือฮะเซนเตอร์ จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

100.

28184

25014

26 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-ก่อสร้างใช้ไป

ทินเนอร์

12

 

แกลลอน

220.00

 

2,640.00

 

บริษัท จือฮะเซนเตอร์ จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

101.

28184

25014

26 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-ก่อสร้างใช้ไป

สีทาถนนสีขาว/สีเหลือง ซากุระ

13

 

แกลลอน

700.00

 

9,100.00

 

บริษัท จือฮะเซนเตอร์ จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

102.

28183

25013

26 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

น้ำยาขจัดคราบสนิม 3.8 ลิตร ชานิการ์ด

8

 

แกลลอน

345.00

 

2,760.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

103.

28183

25013

26 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

น้ำยาลอกแวกซ์ ขนาด 3.8 ลิตร ไฮสตริพ

30

 

แกลลอน

500.00

 

15,000.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

104.

28183

25013

26 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

น้ำยาเคลือบเงาแว๊กซ์ 3.8 ลิตร (วิชั่นพลัส)

30

 

แกลลอน

1,156.00

 

34,680.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

105.

28183

25013

26 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

แผ่นขัดพื้นสีดำกลม 20"

15

 

แผ่น

450.00

 

6,750.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

106.

28182

25012

26 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

หนังสือต่างประเทศฉบับพิมพ์ (Print Book) จำนวน 7 รายการ

1

 

ชุด

41,103.00

 

41,103.00

 

บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด

รายได้

ห้องสมุด

ปิยนุช

107.

28191

25021

29 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

THALCON-DCIP

3

 

กล่อง

4,000.00

 

12,000.00

 

บริษัท อิควาน จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ขวัญพัฒน์

108.

28189

25019

29 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Fecal Occult blood test strip (one-step Immunochrom)

5

 

pack

535.00

 

2,675.00

 

บริษัท เมด-วัน จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ขวัญพัฒน์

109.

28189

25019

29 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

SPT-OUHP 29 Thromborel S 10x4 ml.

1

 

pack

4,280.00

 

4,280.00

 

บริษัท เมด-วัน จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ขวัญพัฒน์

110.

28189

25019

29 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

SAP-B4218-20 Actin FS 10x2 ml.

1

 

pack

4,280.00

 

4,280.00

 

บริษัท เมด-วัน จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ขวัญพัฒน์

111.

28188

25017

29 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ปากกาเขียนแผ่นใส ลบไม่ได้ S หมึกดำ Faber-Castell

12

 

ด้าม

44.00

 

528.00

 

บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ปิยนุช

112.

28188

25017

29 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ปากกาเขียนแผ่นใส ลบไม่ได้ S หมึกน้ำเงิน Faber-Castell

12

 

ด้าม

44.00

 

528.00

 

บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ปิยนุช

113.

28188

25017

29 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

แปรงลบกระดานไวท์บอร์ด

12

 

อัน

17.00

 

204.00

 

บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ปิยนุช

114.

28188

25017

29 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

มีดคัตเตอร์เหล็กด้ามเหล็กเงิน ตราช้าง No.S-902

1

 

อัน

31.00

 

31.00

 

บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ปิยนุช

115.

28188

25017

29 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ใบมีดคัตเตอร์ ตราช้าง no.945 10 ใบ

1

 

ชิ้น

38.00

 

38.00

 

บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ปิยนุช

116.

28188

25017

29 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ลวดเสียบกระดาษ (กลม) ตราม้า no.1

10

 

กล่อง

11.00

 

110.00

 

บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ปิยนุช

117.

28188

25017

29 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

เทปใสแกนใหญ่ 1 นิ้ว UNI 36Y

6

 

ม้วน

39.00

 

234.00

 

บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ปิยนุช

118.

28187

25018

29 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

I+LAB alpha thal IC Strip Test,4.0 mm. (50 Tests/Box)

200

 

test

130.00

 

26,000.00

 

บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ขวัญพัฒน์

119.

28186

25016

29 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึก Cannon LBP 3300 (Cannon Cartridge 308)

2

 

กล่อง

3,000.00

 

6,000.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ปิยนุช

120.

28194

25023

30 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Liquid nitrogen

1

 

ถัง

900.00

 

900.00

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ขวัญพัฒน์

121.

28193

25022

30 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Liquid Nitrogen

2

 

ถัง

650.00

 

1,300.00

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

122.

28193

25022

30 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 25 กก.

2

 

ท่อ

1,125.00

 

2,250.00

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

123.

28192

25015

30 เม.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Alcohol gel หัวปั๊ม) 400ml.,3M

15

 

bot

150.00

 

2,250.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ปิยนุช