หมายเลขผู้เสียภาษี : 0994000423179

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(ประจำเดือน)

      พฤษภาคม 2567
      เมษายน 2567
      มีนาคม 2567
      กุมภาพันธ์ 2567
      มกราคม 2567
      ธันวาคม 2566
      พฤศจิกายน 2566
      ตุลาคม 2566
      กันยายน 2566
      สิงหาคม 2566
      กรกฏาคม 2566
      มิถุนายน 2566
  
 

ระเบียบงานและพระราชบัญญัติ

การเงิน พัสดุ 

รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 2564
ว159 แนวทางปฏิบัติในการร่าง TOR
บัญชีราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์ 2562
บัญชีรายชื่อ สารเคมีอันตราย 2556
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น วัสดุ/ครุภัณฑ์/ค่าใช้สอย/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560
กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ.2560
 

แนวปฏิบัติ/ขั้นตอน

การเงิน พัสดุ

ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้สนใจในการเสนอราคาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)
KM การทำเอกสารของ ผู้รับจ้าง ที่จะทำงานใน มช
KM การประชุมตรวจรับพัสดุ งานจ้างก่อสร้างใน มช
KM งานออกแบบและก่อสร้าง ภายใน มช
การจำหน่ายพัสดุ
การยืมพัสดุคณะเทคนิคการแพทย์ มช. 2566
ขั้นตอนการปฏิบัติงานงานซ่อมบำรุงล้างเครื่องปรับอากาศประจำปี
ขั้นตอนการเบิกวัสดุ
ขั้นตอนการแจ้งซ่อมแซมงานก่อสร้างที่อยู่ระหว่างค้ำประกันสัญญา
ขั้นตอนงานซ่อม (ช่างคณะซ่อมเอง)
 

แบบฟอร์ม

การเงิน พัสดุ

ตารางเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
บันทึกขอเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
บันทึกอนุมัติขออยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แบบฟอร์มขอทุนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในคณะเทคนิคการแพทย์
แบบฟอร์มขอบเขตของงาน TOR แบบเต็มและแบบย่อ แยกตามวงเงิน PDF
แบบฟอร์มขอบเขตของงาน TOR แบบเต็มและแบบย่อ แยกตามวงเงิน Word
แบบฟอร์มขอรับทุนเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ และผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์
แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ
แบบฟอร์มรายงานค่าเดินทาง
แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน