รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566

#

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

เลขที่ใบขอซื้อ/ขอจ้าง

วันที่จัดซื้อ

ผังบัญชี

รายการ

จำนวน

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย

ราคารวม

บริษัท/ห้าง/ร้าน

งบประมาณ

หน่วยงาน

ผูัจัดซื้อ

1.

27815

24701

01 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Cobalt (II) chloride 6H2O 250g. #C5002 ,QRec

1

 

bot

2,450.00

 

2,450.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

2.

27815

24701

01 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Copper(II)Chloride 2H2O 500g.#C5057,QRec

1

 

bot

878.00

 

878.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

3.

27815

24701

01 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Ferrous chloride hydrate 98% 500g.#0384600500,Loba

1

 

bot

1,140.00

 

1,140.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

4.

27815

24701

01 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Iron(III)Chloride 6H2O AR.500g.#I6014,QRec

1

 

bot

599.00

 

599.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

5.

27815

24701

01 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

L-Ascorbic acid 100g. #0155000100 , Loba

1

 

bot

500.00

 

500.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

6.

27815

24701

01 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Magnesium chloride 6H20 500g.#0446800500,Loba

1

 

bot

300.00

 

300.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

7.

27815

24701

01 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Manganese(II)chloride 4H2O 500g.#M1067,QRec

1

 

bot

732.00

 

732.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

8.

27815

24701

01 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Nickle(II)chloride 6H2O Extra pure 500g#N3062,QRec

1

 

bot

1,596.00

 

1,596.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

9.

27815

24701

01 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Zinc chloride 97% Extra pure 500g.#0654700500,Loba

1

 

bot

408.00

 

408.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

10.

27815

24701

01 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือดีสโพส เบอร์ L 100/box,Sritrang

20

 

box

100.00

 

2,000.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

11.

27815

24701

01 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือดีสโพส เบอร์ M 100/box,Sritrang

40

 

box

100.00

 

4,000.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

12.

27815

24701

01 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือดีสโพส เบอร์ S 100/box,Sritrang

40

 

box

100.00

 

4,000.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

13.

27814

24700

01 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ภาควิชากายภาพบำบัด เดือนกันยายน 2567

1

 

เดือน

2,500.00

 

2,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นกัน โอเอ

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

14.

27813

24700

01 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ภาควิชากายภาพบำบัด เดือนสิงหาคม 2567

1

 

เดือน

2,500.00

 

2,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นกัน โอเอ

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

15.

27812

24700

01 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ภาควิชากายภาพบำบัด เดือนกรกฎาคม 2567

1

 

เดือน

2,500.00

 

2,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นกัน โอเอ

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

16.

27811

24700

01 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ภาควิชากายภาพบำบัด เดือนมิถุนายน 2567

1

 

เดือน

2,500.00

 

2,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นกัน โอเอ

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

17.

27810

24700

01 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ภาควิชากายภาพบำบัด เดือนพฤษภาคม 2567

1

 

เดือน

2,500.00

 

2,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นกัน โอเอ

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

18.

27809

24700

01 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ภาควิชากายภาพบำบัด เดือนเมษายน 2567

1

 

เดือน

2,500.00

 

2,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นกัน โอเอ

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

19.

27808

24700

01 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ภาควิชากายภาพบำบัด เดือนมีนาคม 2567

1

 

เดือน

2,500.00

 

2,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นกัน โอเอ

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

20.

27807

24700

01 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ภาควิชากายภาพบำบัด เดือนกุมภาพันธ์ 2567

1

 

เดือน

2,500.00

 

2,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นกัน โอเอ

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

21.

27806

24700

01 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ภาควิชากายภาพบำบัด เดือนมกราคม 2567

1

 

เดือน

2,500.00

 

2,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นกัน โอเอ

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

22.

27805

24700

01 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ภาควิชากายภาพบำบัด เดือนธันวาคม 2566

1

 

เดือน

2,500.00

 

2,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นกัน โอเอ

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

23.

27804

24700

01 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ภาควิชากายภาพบำบัด เดือนพฤศจิกายน 2566

1

 

เดือน

2,500.00

 

2,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นกัน โอเอ

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

24.

27803

24700

01 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ภาควิชากายภาพบำบัด เดือนตุลาคม 2566

1

 

เดือน

2,500.00

 

2,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นกัน โอเอ

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

25.

27802

24699

01 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เดือนกันยายน 2567

1

 

เดือน

2,500.00

 

2,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นกัน โอเอ

รายได้

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ปิยนุช

26.

27801

24699

01 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เดือนสิงหาคม 2567

1

 

เดือน

2,500.00

 

2,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นกัน โอเอ

รายได้

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ปิยนุช

27.

27800

24699

01 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เดือนกรกฎาคม 2567

1

 

เดือน

2,500.00

 

2,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นกัน โอเอ

รายได้

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ปิยนุช

28.

27799

24699

01 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เดือนมิถุนายน 2567

1

 

เดือน

2,500.00

 

2,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นกัน โอเอ

รายได้

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ปิยนุช

29.

27798

24699

01 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เดือนพฤษภาคม 2567

1

 

เดือน

2,500.00

 

2,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นกัน โอเอ

รายได้

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ปิยนุช

30.

27797

24699

01 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เดือนเมษายน 2567

1

 

เดือน

2,500.00

 

2,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นกัน โอเอ

รายได้

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ปิยนุช

31.

27796

24699

01 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เดือนมีนาคม 2567

1

 

เดือน

2,500.00

 

2,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นกัน โอเอ

รายได้

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ปิยนุช

32.

27795

24699

01 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2567

1

 

เดือน

2,500.00

 

2,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นกัน โอเอ

รายได้

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ปิยนุช

33.

27794

24699

01 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เดือนมกราคม 2567

1

 

เดือน

2,500.00

 

2,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นกัน โอเอ

รายได้

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ปิยนุช

34.

27793

24699

01 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เดือนธันวาคม 2566

1

 

เดือน

2,500.00

 

2,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นกัน โอเอ

รายได้

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ปิยนุช

35.

27792

24699

01 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เดือนพฤศจิกายน 2566

1

 

เดือน

2,500.00

 

2,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นกัน โอเอ

รายได้

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ปิยนุช

36.

27791

24699

01 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2566

1

 

เดือน

2,500.00

 

2,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นกัน โอเอ

รายได้

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ปิยนุช

37.

27790

24698

01 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Ethanol Absolute(HDPE) 99.7% 2.5L, RCL

4

 

bot

830.00

 

3,320.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

38.

27790

24698

01 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Ethanol 95% (L PURE 95) 18L, องค์การสุรา

2

 

bot

1,690.00

 

3,380.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

39.

27790

24698

01 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Ammonium chloride 500g.,PCI-Labscan

1

 

bot

400.00

 

400.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

40.

27790

24698

01 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Methanol (HDPE) AR4L ,RCI-Labscan

4

 

bot

550.00

 

2,200.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

41.

27790

24698

01 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

New metylene blue N . Zinc chloride double salt 10g. #202096, Sigma-Aldrich

1

 

bot

10,100.00

 

10,100.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

42.

27789

24695

01 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งานบริหารทั่วไป (จำนวน 3 เครื่อง) เดือนกันยายน 2567

1

 

เดือน

6,500.00

 

6,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นกัน โอเอ

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

43.

27788

24695

01 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งานบริหารทั่วไป (จำนวน 3 เครื่อง) เดือนสิงหาคม 2567

1

 

เดือน

6,500.00

 

6,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นกัน โอเอ

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

44.

27787

24695

01 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งานบริหารทั่วไป (จำนวน 3 เครื่อง) เดือนกรกฎาคม 2567

1

 

เดือน

6,500.00

 

6,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นกัน โอเอ

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

45.

27786

24695

01 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งานบริหารทั่วไป (จำนวน 3 เครื่อง) เดือนมิถุนายน 2567

1

 

เดือน

6,500.00

 

6,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นกัน โอเอ

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

46.

27785

24695

01 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งานบริหารทั่วไป (จำนวน 3 เครื่อง) เดือนพฤษภาคม 2567

1

 

เดือน

6,500.00

 

6,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นกัน โอเอ

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

47.

27784

24695

01 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งานบริหารทั่วไป (จำนวน 3 เครื่อง) เดือนเมษายน 2567

1

 

เดือน

6,500.00

 

6,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นกัน โอเอ

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

48.

27782

24695

01 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งานบริหารทั่วไป (จำนวน 3 เครื่อง) เดือนกุมภาพันธ์ 2567

1

 

เดือน

6,500.00

 

6,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นกัน โอเอ

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

49.

27781

24695

01 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งานบริหารทั่วไป (จำนวน 3 เครื่อง) เดือนมกราคม 2567

1

 

เดือน

6,500.00

 

6,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นกัน โอเอ

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

50.

27780

24695

01 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งานบริหารทั่วไป (จำนวน 3 เครื่อง) เดือนธันวาคม 2566

1

 

เดือน

6,500.00

 

6,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นกัน โอเอ

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

51.

27779

24695

01 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งานบริหารทั่วไป (จำนวน 3 เครื่อง) เดือนพฤศจิกายน 2566

1

 

เดือน

6,500.00

 

6,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นกัน โอเอ

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

52.

27778

24695

01 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งานบริหารทั่วไป (จำนวน 3 เครื่อง) เดือนตุลาคม 2566

1

 

เดือน

6,500.00

 

6,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นกัน โอเอ

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

53.

27777

24697

01 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ผงเคมีดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์

1

 

ถัง

561.75

 

561.75

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ประภาพรรณ

54.

27776

24696

01 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งานการเงินการคลังและพัสดุ (เดือนกันยายน 2567)

1

 

เดือน

2,500.00

 

2,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นกัน โอเอ

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

55.

27775

24696

01 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งานการเงินการคลังและพัสดุ (เดือนสิงหาคม 2567)

1

 

เดือน

2,500.00

 

2,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นกัน โอเอ

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

56.

27774

24696

01 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งานการเงินการคลังและพัสดุ (เดือนกรกฎาคม 2567)

1

 

เดือน

2,500.00

 

2,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นกัน โอเอ

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

57.

27773

24696

01 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งานการเงินการคลังและพัสดุ (เดือนมิถุนายน 2567)

1

 

เดือน

2,500.00

 

2,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นกัน โอเอ

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

58.

27772

24696

01 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งานการเงินการคลังและพัสดุ (เดือนพฤษภาคม 2567)

1

 

เดือน

2,500.00

 

2,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นกัน โอเอ

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

59.

27771

24696

01 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งานการเงินการคลังและพัสดุ (เดือนเมษายน 2567)

1

 

เดือน

2,500.00

 

2,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นกัน โอเอ

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

60.

27770

24696

01 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งานการเงินการคลังและพัสดุ (เดือนมีนาคม 2567)

1

 

เดือน

2,500.00

 

2,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นกัน โอเอ

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

61.

27769

24696

01 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งานการเงินการคลังและพัสดุ (เดือนกุมภาพันธ์ 2567)

1

 

เดือน

2,500.00

 

2,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นกัน โอเอ

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

62.

27768

24696

01 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งานการเงินการคลังและพัสดุ (เดือนมกราคม 2567)

1

 

เดือน

2,500.00

 

2,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นกัน โอเอ

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

63.

27767

24696

01 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งานการเงินการคลังและพัสดุ (เดือนธันวาคม 2566)

1

 

เดือน

2,500.00

 

2,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นกัน โอเอ

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

64.

27766

24696

01 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งานการเงินการคลังและพัสดุ (เดือนพฤศจิกายน 2566)

1

 

เดือน

2,500.00

 

2,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นกัน โอเอ

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

65.

27552

24564

01 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานรักษาความสะอาด

งานจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่คณะเทคนิคการแพทย์ เดือนพฤศจิกายน 2566

1

 

งาน

97,800.00

 

97,800.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่ นอเทอร์ เซล แอนด์ เซอร์วิส

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

สุรินทร์

66.

27825

24711

04 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

Adapter Plate IIC I2C Interface for arduino

10

 

ชิ้น

50.00

 

500.00

 

บริษัท กิตติอีเล็คโทรนิคส์ จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

67.

27825

24711

04 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

DHT11 sensor

10

 

ชิ้น

50.00

 

500.00

 

บริษัท กิตติอีเล็คโทรนิคส์ จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

68.

27825

24711

04 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

DS18B20 temp sensor

10

 

ชิ้น

80.00

 

800.00

 

บริษัท กิตติอีเล็คโทรนิคส์ จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

69.

27825

24711

04 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

IR sensor

10

 

ชิ้น

35.00

 

350.00

 

บริษัท กิตติอีเล็คโทรนิคส์ จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

70.

27825

24711

04 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

Light sensor module เซนเซอร์ตรวจรับแสง สำหรับ Arduino

10

 

ชิ้น

45.00

 

450.00

 

บริษัท กิตติอีเล็คโทรนิคส์ จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

71.

27825

24711

04 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

Relay module 5V2C Active hige/low 10A 250v

5

 

ชิ้น

70.00

 

350.00

 

บริษัท กิตติอีเล็คโทรนิคส์ จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

72.

27825

24711

04 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

Servo motor SG90 0-180 degree

5

 

ชิ้น

120.00

 

600.00

 

บริษัท กิตติอีเล็คโทรนิคส์ จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

73.

27825

24711

04 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

Sound sensor

10

 

ชิ้น

40.00

 

400.00

 

บริษัท กิตติอีเล็คโทรนิคส์ จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

74.

27825

24711

04 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

Temp Sensor Probe DS18B20 For Thermometer

2

 

ชิ้น

60.00

 

120.00

 

บริษัท กิตติอีเล็คโทรนิคส์ จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

75.

27825

24711

04 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

เซนเซอร์อุณหภูมิ แบบ analog LM35 sensor

10

 

ชิ้น

60.00

 

600.00

 

บริษัท กิตติอีเล็คโทรนิคส์ จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

76.

27824

24710

04 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

วัสดุเงินสด(คอมพิวเตอร์) เคส Microsoft Surface Pro 5

1

 

ชุด

380.00

 

380.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

หน่วยพัสดุและยานพาหนะ

ปิยนุช

77.

27823

24709

04 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย

จ้างเหมาขนและกำจัดขยะติดเชื้อ (เดือนตุลาคม 2566)

1

 

เดือน

7,982.20

 

7,982.20

 

บริษัท นิวโชคอำนวย เชียงใหม่ จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

78.

27822

24708

04 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-เชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้ไป

น้ำมันดีเซล

1

 

งาน

3,500.00

 

3,500.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

79.

27820

24706

04 ธ.ค. 2566

ครุภัณฑ์ -โฆษณาและเผยแพร่

ระบบภาพสำหรับห้อง X-ray พร้อมติดตั้ง

1

 

ชุด

32,440.00

 

32,440.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

สุรินทร์

80.

27818

24704

04 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

กล่องเก็บของพร้อมฝา (29 ชุด)

1

 

ชุด

2,124.30

 

2,124.30

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

81.

27817

24703

04 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น DocuCentre-V 2060 หมายเลขครุภัณฑ์ 11.74300030001.ร62001/บ ซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด 3 จุด คือ แผงคอนโทรลควบคุมการทำงาน แผงชุดจ่ายไฟสูง และมอเตอร์ปั่นหมึก

1

 

งาน

11,556.00

 

11,556.00

 

บริษัท เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ประภาพรรณ

82.

27816

24702

04 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างบำรุงรักษา Jocky pump (ปั้มดันดับเพลิงใช้ไฟฟ้า) ตั้งอยู่ห้อง 01-012 ชั้น 1 อาคาร 3 /กรองน้ำมัน ตรวจเช็คระบบ

1

 

บาท

17,986.70

 

17,986.70

 

บริษัท แอ๊ดวานซ์ อินเตอร์ มีเดีย จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ประภาพรรณ

83.

27816

24702

04 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน ตั้งอยู่ห้องเครื่องปั่นไฟ อาคาร 3 หมายเลขครุภัณฑ์ 11.61100100002.ผ48001/ช FA_Code 1075300 /ค่าบริการ ตรวจเช็ค

1

 

บาท

18,810.60

 

18,810.60

 

บริษัท แอ๊ดวานซ์ อินเตอร์ มีเดีย จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ประภาพรรณ

84.

27836

24721

06 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

C.K. Prest 2 6x2

3

 

pack

2,500.00

 

7,500.00

 

บริษัท ไอดีไอ(ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

85.

27836

24721

06 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Neoplastine CI Plus 2 6x5 ml

3

 

pack

3,000.00

 

9,000.00

 

บริษัท ไอดีไอ(ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

86.

27836

24721

06 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

STA-Deficient VIII

1

 

pack

6,000.00

 

6,000.00

 

บริษัท ไอดีไอ(ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

87.

27835

24720

06 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

จ้างเหมาซักหมอนอิง จำนวน 41 ผืน

1

 

งาน

305.00

 

305.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ห้องสมุด

ปิยนุช

88.

27834

24719

06 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

วัสดุเงินสด(สำนักงาน) กระดาษบวกเลข, กระดาษทิชชู่

1

 

งาน

765.00

 

765.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

89.

27833

24718

06 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

หมึกอินเดียอิงค์, หมึกจีน, Lighting To USB

1

 

ชุด

455.00

 

455.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ปิยนุช

90.

27832

24717

06 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ฉากกั้นห้องครึ่งทึบกระจก

1

 

ชุด

4,500.00

 

4,500.00

 

ร้านราชวงศ์เฟอร์นิเจอร์ โดย นางกรรณิการ์ ตุวินันทน์

รายได้

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ปิยนุช

91.

27831

24715

06 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-ก่อสร้างใช้ไป

กาวเชื่อมท่อ

1

 

ชุด

755.42

 

755.42

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.พัฒนสิน

รายได้

หน่วยช่าง

ปิยนุช

92.

27831

24715

06 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-ก่อสร้างใช้ไป

ท่อPVC (44 ท่อ)

1

 

ชุด

3,391.90

 

3,391.90

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.พัฒนสิน

รายได้

หน่วยช่าง

ปิยนุช

93.

27831

24715

06 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-ก่อสร้างใช้ไป

เกลียวนอก (3 โหล)

1

 

ชุด

290.57

 

290.57

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.พัฒนสิน

รายได้

หน่วยช่าง

ปิยนุช

94.

27831

24715

06 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-ก่อสร้างใช้ไป

กุญแจลิ้นชัก (17 อัน)

1

 

ชุด

849.58

 

849.58

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.พัฒนสิน

รายได้

หน่วยช่าง

ปิยนุช

95.

27831

24715

06 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-ก่อสร้างใช้ไป

มินิบอลวาล์ว (40 ตัว)

1

 

ชุด

4,199.75

 

4,199.75

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.พัฒนสิน

รายได้

หน่วยช่าง

ปิยนุช

96.

27831

24715

06 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-ก่อสร้างใช้ไป

สายน้ำดี (21 เส้น)

1

 

ชุด

1,655.29

 

1,655.29

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.พัฒนสิน

รายได้

หน่วยช่าง

ปิยนุช

97.

27831

24715

06 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-ก่อสร้างใช้ไป

ฝาส้วมชักโครก (20 อัน)

1

 

ชุด

5,999.49

 

5,999.49

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.พัฒนสิน

รายได้

หน่วยช่าง

ปิยนุช

98.

27830

24716

06 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือไนไตร เบอร์ L 100/box,Sritrang

1

 

box

245.00

 

245.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

99.

27829

24714

06 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาตรวจเช็ครถยนต์บัส ทะเบียน 40 - 0713 เชียงใหม่ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมเช็คอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพ เนื่องจากครบรอบระยะเวลาการใช้งาน

1

 

งาน

1,913.16

 

1,913.16

 

บริษัท ธารา จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ประภาพรรณ

100.

27828

24713

06 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

กระทะ

3

 

ชิ้น

119.84

 

359.52

 

บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

101.

27828

24713

06 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

กล่องดนตรี (3 อัน)

1

 

ชุด

179.76

 

179.76

 

บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

102.

27828

24713

06 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

ของเล่นนิทาน

2

 

กล่อง

379.85

 

759.70

 

บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

103.

27828

24713

06 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

ตุ๊กตาตีกลอง

3

 

ชิ้น

34.24

 

102.72

 

บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

104.

27828

24713

06 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

ตุ๊กตาหุ่นเชิดมือ (9 ตัว)

1

 

ชุด

1,349.27

 

1,349.27

 

บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

105.

27828

24713

06 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

ตุ๊กตาไขลาน

2

 

ชิ้น

194.74

 

389.48

 

บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

106.

27828

24713

06 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

บัตรคำพลาสติก

1

 

ชุด

319.93

 

319.93

 

บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

107.

27828

24713

06 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

บัตรเกมส์

3

 

ชิ้น

94.16

 

282.48

 

บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

108.

27828

24713

06 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

ปอมปอม (3 แพ็ค)

1

 

ชุด

359.52

 

359.52

 

บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

109.

27828

24713

06 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

ห่วงโยน พร้อมเสา (2 ชุด)

1

 

ชุด

499.69

 

499.69

 

บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

110.

27828

24713

06 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

เครื่องคิดเลข (2 เครื่อง)

1

 

ชุด

2,210.68

 

2,210.68

 

บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

111.

27828

24713

06 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

เครื่องฉายดาวพร้อมมีเสียง

2

 

ชิ้น

379.85

 

759.70

 

บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

112.

27828

24713

06 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

เปียโน(ตัวเล็ก)

1

 

ชิ้น

379.85

 

379.85

 

บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

113.

27828

24713

06 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

เป็ดหลือง

1

 

ชุด

97.37

 

97.37

 

บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

114.

27828

24713

06 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

โดมิโน

2

 

กล่อง

64.20

 

128.40

 

บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

115.

27828

24713

06 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

ไข่ (40 ใบ)

1

 

ชุด

319.93

 

319.93

 

บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

116.

27827

24712

06 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

วัสดุเงินสด(การศึกษา) ปืนเป่าลม, ฟิล์มกระจกสูญญากาศ, โปสเตอร์เพื่อการศึกษา, นมจืด UHT, ขนมเวเฟอร์, ถุงกระสอบ, สายลมขด

1

 

งาน

3,594.00

 

3,594.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

117.

27826

24707

06 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

สายเอ็น และ ผ้าประดับรั้ว (รัชกาลที่ 9)

1

 

งาน

1,699.20

 

1,699.20

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

118.

27838

24723

07 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Sample cup A 1,000 Pcs/pk

2

 

pack

3,210.00

 

6,420.00

 

บริษัท เมด-วัน จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

119.

27837

24722

07 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศในห้องหน่วยบริการจุลชีววิทยาคลินิก ชั้น 6 อาคาร 3 หมายเลขครุภัณฑ์ 11.41200010007.ร62001/CMB /เปลี่ยนแฟนคอยล์

1

 

งาน

6,900.00

 

6,900.00

 

ร้านเชียงใหม่แอร์ เซอร์วิส โดย นางจันทิมา ไชยพรม

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

120.

27841

24725

08 ธ.ค. 2566

ครุภัณฑ์ -วิทยาศาตร์และการแพทย์

เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ

3

 

เครื่อง

95,000.00

 

285,000.00

 

บริษัท เพียว เมดิคอล พลัส จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

สุรินทร์

121.

27840

24726

08 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

PTFE Printed Slide 21Well, 4mm 21 round wells hydrophobic, Measures: 3x1" (76x26x1mm)(72pcs/pk)

1

 

box

7,250.00

 

7,250.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

122.

27840

24726

08 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Petri dish PS 90x15 mm. (sterile) 500/box,Hycon

6

 

box

1,870.00

 

11,220.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

123.

27840

24726

08 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Transfer pipet PE. 3ml.,Indiv.Sterile 500/bx,Hycon

1

 

box

1,050.00

 

1,050.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

124.

27840

24726

08 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือ เบอร์ M แบบไม่มีแป้ง ซาโตรี่

20

 

box

120.00

 

2,400.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

125.

27840

24726

08 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือ เบอร์ S แบบไม่มีแป้ง ซาโตรี่

40

 

box

120.00

 

4,800.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

126.

27839

24724

08 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Ampicillin 10 ug. Disc 5 ViaIs/pack

1

 

pack

628.00

 

628.00

 

บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

127.

27839

24724

08 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Cefoxitin 30 ug. Disc 5 ViaIs/pack

1

 

pack

599.20

 

599.20

 

บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

128.

27839

24724

08 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Cotrimoxazole 25 ug. Disc 5 ViaIs/pack

1

 

pack

599.20

 

599.20

 

บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

129.

27839

24724

08 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Gentamycin 120 ug. Disc 5 ViaIs/pack

1

 

pack

599.20

 

599.20

 

บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

130.

27839

24724

08 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Haemophilus test medium 10 Plates/pack

20

 

pcs

53.50

 

1,070.00

 

บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

131.

27839

24724

08 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Penicillin 10 ug. Disc 5 ViaIs/pack

1

 

pack

599.20

 

599.20

 

บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

132.

27839

24724

08 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Vancomycin 30 ug. Disc 5 ViaIs/pack

1

 

pack

599.20

 

599.20

 

บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

133.

27839

24724

08 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

sheep blood agar plate 10 Plates/pack

700

 

pcs

14.98

 

10,486.00

 

บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

134.

27854

24729

12 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย

จ้างเหมารถขนขยะทั่วไป เดือนกันยายน 2567

1

 

เดือน

5,000.00

 

5,000.00

 

นายบรรจง ชุมภูศรี

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

135.

27853

24729

12 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย

จ้างเหมารถขนขยะทั่วไป เดือนสิงหาคม 2567

1

 

เดือน

5,000.00

 

5,000.00

 

นายบรรจง ชุมภูศรี

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

136.

27852

24729

12 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย

จ้างเหมารถขนขยะทั่วไป เดือนกรกฎาคม 2567

1

 

เดือน

5,000.00

 

5,000.00

 

นายบรรจง ชุมภูศรี

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

137.

27851

24729

12 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย

จ้างเหมารถขนขยะทั่วไป เดือนมิถุนายน 2567

1

 

เดือน

5,000.00

 

5,000.00

 

นายบรรจง ชุมภูศรี

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

138.

27850

24729

12 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย

จ้างเหมารถขนขยะทั่วไป เดือนพฤษภาคม 2567

1

 

เดือน

5,000.00

 

5,000.00

 

นายบรรจง ชุมภูศรี

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

139.

27849

24729

12 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย

จ้างเหมารถขนขยะทั่วไป เดือนเมษายน 2567

1

 

เดือน

5,000.00

 

5,000.00

 

นายบรรจง ชุมภูศรี

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

140.

27848

24729

12 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย

จ้างเหมารถขนขยะทั่วไป เดือนมีนาคม 2567

1

 

เดือน

5,000.00

 

5,000.00

 

นายบรรจง ชุมภูศรี

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

141.

27847

24729

12 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย

จ้างเหมารถขนขยะทั่วไป เดือนกุมภาพันธ์ 2567

1

 

เดือน

5,000.00

 

5,000.00

 

นายบรรจง ชุมภูศรี

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

142.

27846

24729

12 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย

จ้างเหมารถขนขยะทั่วไป เดือนมกราคม 2567

1

 

เดือน

5,000.00

 

5,000.00

 

นายบรรจง ชุมภูศรี

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

143.

27845

24729

12 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย

จ้างเหมารถขนขยะทั่วไป เดือนธันวาคม 2566

1

 

เดือน

5,000.00

 

5,000.00

 

นายบรรจง ชุมภูศรี

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

144.

27844

24729

12 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย

จ้างเหมารถขนขยะทั่วไป เดือนพฤศจิกายน 2566

1

 

เดือน

5,000.00

 

5,000.00

 

นายบรรจง ชุมภูศรี

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

145.

27843

24728

12 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย

จ้างเหมาขนและกำจัดขยะติเชื้อ เดือนพฤศจิกายน 2566

1

 

เดือน

7,540.00

 

7,540.00

 

บริษัท นิวโชคอำนวย เชียงใหม่ จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

146.

27842

24727

12 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-ก่อสร้างใช้ไป

โช้คประตู กระจกบานสวิง จำนวน 2 บาน

1

 

ชุด

7,000.00

 

7,000.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ปิยนุช

147.

27867

24731

13 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ผ้าม่านพร้อมรางม่าน จำนวน 3 ชุด

1

 

งาน

9,500.00

 

9,500.00

 

ร้าน ศิริรัตน์ ผ้าม่าน โดยนางศิริรัตน์ สัญญาลักษณ์

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

148.

27866

24730

13 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สัญญาเลขที่ 200/2566 เดือนกันยายน 2567)

1

 

เดือน

3,981.00

 

3,981.00

 

บริษัท นิยมพานิช จำกัด

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

149.

27865

24730

13 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สัญญาเลขที่ 200/2566 เดือนสิงหาคม 2567)

1

 

เดือน

3,981.00

 

3,981.00

 

บริษัท นิยมพานิช จำกัด

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

150.

27864

24730

13 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สัญญาเลขที่ 200/2566 เดือนกรกฎาคม 2567)

1

 

เดือน

3,981.00

 

3,981.00

 

บริษัท นิยมพานิช จำกัด

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

151.

27863

24730

13 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สัญญาเลขที่ 200/2566 เดือนมิถุนายน 2567)

1

 

เดือน

3,981.00

 

3,981.00

 

บริษัท นิยมพานิช จำกัด

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

152.

27862

24730

13 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สัญญาเลขที่ 200/2566 เดือนพฤษภาคม 2567)

1

 

เดือน

3,981.00

 

3,981.00

 

บริษัท นิยมพานิช จำกัด

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

153.

27861

24730

13 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สัญญาเลขที่ 200/2566 เดือนเมษายน 2567)

1

 

เดือน

3,981.00

 

3,981.00

 

บริษัท นิยมพานิช จำกัด

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

154.

27860

24730

13 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สัญญาเลขที่ 200/2566 เดือนมีนาคม 2567)

1

 

เดือน

3,981.00

 

3,981.00

 

บริษัท นิยมพานิช จำกัด

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

155.

27859

24730

13 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สัญญาเลขที่ 200/2566 เดือนกุมภาพันธ์ 2567)

1

 

เดือน

3,981.00

 

3,981.00

 

บริษัท นิยมพานิช จำกัด

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

156.

27858

24730

13 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สัญญาเลขที่ 200/2566 เดือนมกราคม 2567)

1

 

เดือน

3,981.00

 

3,981.00

 

บริษัท นิยมพานิช จำกัด

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

157.

27857

24730

13 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สัญญาเลขที่ 200/2566 เดือนธันวาคม 2566)

1

 

เดือน

3,981.00

 

3,981.00

 

บริษัท นิยมพานิช จำกัด

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

158.

27856

24730

13 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สัญญาเลขที่ 200/2566 เดือนพฤศจิกายน 2566)

1

 

เดือน

3,981.00

 

3,981.00

 

บริษัท นิยมพานิช จำกัด

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

159.

27855

24730

13 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สัญญาเลขที่ 200/2566 เดือนตุลาคม 2566)

1

 

เดือน

3,981.00

 

3,981.00

 

บริษัท นิยมพานิช จำกัด

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

160.

27869

24732

14 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Sabouraud Dex AR bott 500G

5

 

bot

1,679.90

 

8,399.50

 

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

161.

27868

24705

14 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Set PPE isolation gown (Set gown+mask+หมวก+ถุงมือ)

35

 

set

160.00

 

5,600.00

 

ร้าน กิตติชัย เมดิคอล โดย นางกิ่งดาว สุวรรณสอน

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ประภาพรรณ

162.

27868

24705

14 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ฉากกั้น 4 ตอน ผลิตจากสแตนเลส ขนาด 50x200x180 cm เมื่อกางออก และขนาด 50x50x180cm เมื่อพับเก็บ

5

 

ชุด

4,200.00

 

21,000.00

 

ร้าน กิตติชัย เมดิคอล โดย นางกิ่งดาว สุวรรณสอน

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ประภาพรรณ

163.

27876

24739

15 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

วัสดุเงินสด(วิทยาศาสตร์) panel cell จำนวน 1 ชุด, screening cell จำนวน 1 ชุด

1

 

ชุด

600.00

 

600.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ประภาพรรณ

164.

27875

24738

15 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาซ่อมซ่อมเครื่องอ่านลายนิ้วมือ Finger Scan หมายเลขครุภัณฑ์ 11.63100040006.ร62001/PT ทางเดิน ชั้น 3 อาคาร 2 /ซ่อมและเปลี่ยนกล่องจ่ายไฟ แบตเตอรี่ และเดินสายสายสัญญาณ พร้อมค่าบริการ

1

 

งาน

7,163.65

 

7,163.65

 

บริษัท อินโนเวชั่น เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ประภาพรรณ

165.

27874

24737

15 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ค่าถ่ายเอกสาร A4

3,493

 

แผ่น

0.48

 

1,571.85

 

ร้าน อศิรวรรณ ก๊อปปี้ โดย นางสาวอรวรรณ แจ้หลวง

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

166.

27874

24737

15 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ค่าเข้าเล่ม

1

 

ชุด

1,010.00

 

1,010.00

 

ร้าน อศิรวรรณ ก๊อปปี้ โดย นางสาวอรวรรณ แจ้หลวง

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

167.

27874

24737

15 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ค่าเคลือบบัตร

1

 

ชุด

160.00

 

160.00

 

ร้าน อศิรวรรณ ก๊อปปี้ โดย นางสาวอรวรรณ แจ้หลวง

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

168.

27873

24736

15 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานบริการยานพาหนะ

จ้างเหมารถรับ-ส่ง นักศึกษาภาควิชากิจกรรมบำบัด ฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ เดือนพฤศจิกายน 2566

1

 

เดือน

19,250.00

 

19,250.00

 

นายกิจจา ณ เชียงใหม่

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

169.

27872

24735

15 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานบริการยานพาหนะ

จ้างเหมารถรับ-ส่ง นักศึกษา ฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ เดือนพฤศจิกายน 2566

1

 

เดือน

3,700.00

 

3,700.00

 

นายกิจจา ณ เชียงใหม่

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

170.

27871

24734

15 ธ.ค. 2566

ครุภัณฑ์ -โฆษณาและเผยแพร่

กล้อง Video Conference สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมติดตั้ง

1

 

ชุด

45,640.00

 

45,640.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

สุรินทร์

171.

27870

24733

15 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานบริการยานพาหนะ

จ้างเหมารถ รับ-ส่งนักศึกษาภาควิชากายภาพบำบัด ฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ เดือนพฤศจิกายน 2566

1

 

เดือน

9,350.00

 

9,350.00

 

นายกิจจา ณ เชียงใหม่

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

172.

27882

24745

18 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กระดาษปรุ๊ฟ

1

 

ชุด

1,350.00

 

1,350.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

173.

27882

24745

18 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

นาฬิกาตั้งโต๊ะ Seiko ( 6 เรือน)

1

 

ชุด

2,880.00

 

2,880.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

174.

27882

24745

18 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ปากกาเคมี 2 หัว (4 กล่อง)

1

 

ชุด

620.00

 

620.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

175.

27882

24745

18 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กาวแท่งยูฮู

1

 

กล่อง

1,383.00

 

1,383.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

176.

27882

24745

18 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 (500 แผ่น) (90 รีม)

1

 

ชุด

10,350.00

 

10,350.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

177.

27882

24745

18 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

Post-it 3M 3*3

1

 

โหล

480.00

 

480.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

178.

27882

24745

18 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

เทปผ้า

1

 

กล่อง

4,548.00

 

4,548.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

179.

27882

24745

18 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ซองสีน้ำตาล (16 แพ็ค)

1

 

กล่อง

1,382.00

 

1,382.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

180.

27881

24744

18 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

สเปรย์ปรับอากาศ , ค่าสแกนแบบหลังคา อาคาร HPBC

1

 

ชุด

1,209.00

 

1,209.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

181.

27880

24743

18 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ปากกาลูกลื่น 0.5 มม. สีน้ำเงิน

1

 

กล่อง

200.00

 

200.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

182.

27880

24743

18 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

หมึกเติมแท่นประทับ 28 ซีซี ตราม้า สีน้ำเงิน

3

 

ขวด

9.00

 

27.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

183.

27880

24743

18 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

หมึกเติมแท่นประทับ 28 ซีซี ตราม้า สีแดง

1

 

ขวด

9.00

 

9.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

184.

27880

24743

18 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ไม้บรรทัดเหล็ก 1.5 เมตร

4

 

อัน

1,180.00

 

4,720.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

185.

27880

24743

18 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

เทปกระดาษกาวย่น 3 M 1 นิ้ว

12

 

ม้วน

28.00

 

336.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

186.

27880

24743

18 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

เทปกระดาษกาวย่น 3 M 2 นิ้ว

6

 

ม้วน

56.00

 

336.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

187.

27880

24743

18 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

เทปโฟมสองหน้า 2 มม.*5 เมตร

12

 

ม้วน

180.00

 

2,160.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

188.

27880

24743

18 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กาวแท่งชนิดหมุน(กาวยูฮู)

1

 

โหล

660.00

 

660.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

189.

27880

24743

18 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

แท่นตัดกระดาษ

1

 

อัน

1,350.00

 

1,350.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

190.

27880

24743

18 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

แท่นตัดเทป แกน 1 นิ้ว ตราม้า

2

 

อัน

55.00

 

110.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

191.

27880

24743

18 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

คัดเตอรเล็ก ด้ามสแตนเลส

5

 

อัน

35.00

 

175.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

192.

27880

24743

18 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 (500 แผ่น)

6

 

กล่อง

590.00

 

3,540.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

193.

27880

24743

18 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ซองจดหมายสีขาวตราครุฑ

100

 

ซอง

0.60

 

60.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

194.

27880

24743

18 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ซองน้ำตาล A4 ขยายข้าง

300

 

ซอง

3.00

 

900.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

195.

27880

24743

18 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ซองน้ำตาล A4 ไม่ขยายข้าง

300

 

ซอง

2.00

 

600.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

196.

27880

24743

18 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ซองน้ำตาลใหญ่ขยายข้าง

200

 

ซอง

4.00

 

800.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

197.

27880

24743

18 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กรรไกร 7 นิ้ว

5

 

อัน

75.00

 

375.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

198.

27879

24742

18 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-เชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้ไป

น้ำมันรถยนต์ เดือนพฤศจิกายน 2566

1

 

เดือน

18,531.60

 

18,531.60

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

199.

27878

24741

18 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-เชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้ไป

ค่าน้ำมันรถยนต์ เดือนตุลาคม 2566

1

 

เดือน

8,667.00

 

8,667.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

200.

27877

24740

18 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ป้าย Standee ขนาด 60*160 ซม. จำนวน 2 ป้าย

1

 

ชุด

1,700.00

 

1,700.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

201.

27889

24752

20 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

วัสดุเงินสด(วิทยาศาสตร์) มาร์คเกอร์ R,L อย่างละ 5 แผ่น, คาลิปเปอร์ 3 อัน, เจลอัลตร้าซาวน์ 1 แกลลอน, ผงเรืองแสง 16 ถุง, แท่งไฟเรืองแสง 200 แท่ง, แบเรียมซัลเฟต 200 กรัม, แบเรียมคาร์บอเนต 200 กรัม, ที่วัดระดับน้ำ 9 นิ้ว 1 อัน

1

 

ชุด

35,358.00

 

35,358.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

202.

27887

24750

20 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึกพิมพ์ brother หมึกดำ BTD60BK

2

 

กล่อง

250.00

 

500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

203.

27887

24750

20 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึกพิมพ์ brother หมึกสี BT5000C

2

 

กล่อง

250.00

 

500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

204.

27887

24750

20 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึกพิมพ์ brother หมึกสี BT5000M

2

 

กล่อง

250.00

 

500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

205.

27887

24750

20 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึกพิมพ์ brother หมึกสี BT5000Y

2

 

กล่อง

250.00

 

500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

206.

27886

24749

20 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

Keyboard Logitech K120

5

 

ชุด

250.00

 

1,250.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

207.

27886

24749

20 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

สาย micro HDMI to HDMI ยาว 3 เมตร

2

 

เส้น

500.00

 

1,000.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

208.

27886

24749

20 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ผงหมึก Canon Cartridge-054 สีชมพู

2

 

กล่อง

2,750.00

 

5,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

209.

27886

24749

20 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ผงหมึก Canon Cartridge-054 สีดำ

3

 

กล่อง

2,750.00

 

8,250.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

210.

27886

24749

20 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ผงหมึก Canon Cartridge-054 สีฟ้า

2

 

กล่อง

2,750.00

 

5,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

211.

27886

24749

20 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ผงหมึก Canon Cartridge-054 สีเหลือง

2

 

กล่อง

2,750.00

 

5,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

212.

27886

24749

20 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

USB MOUSELOGITECH B100 BLACK

10

 

อัน

115.00

 

1,150.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

213.

27886

24749

20 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ถ่านกระดุม Lithium 3V CR2032 (แพ็ค 5 ก้อน)

1

 

ชุด

100.00

 

100.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

214.

27886

24749

20 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ถ่านอัลคาไลน์ AAA PANASONIC 1.5V (กล่อง 20 ก้อน)

1

 

ชุด

500.00

 

500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

215.

27886

24749

20 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

Flash Drive Sandisk USB 3.032 GB.

5

 

ชุด

150.00

 

750.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

216.

27885

24748

20 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ชุดถังปั่น Eco Dual Wash 3 M (2 ชุด)

1

 

ชุด

2,044.00

 

2,044.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ปิยนุช

217.

27884

24747

20 ธ.ค. 2566

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

เครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อ Xiaomi รุ่น Mi Air 4

4

 

เครื่อง

5,440.00

 

21,760.00

 

บริษัท นิยมพานิช จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

สุรินทร์

218.

27884

24747

20 ธ.ค. 2566

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

เครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อ Xiaomi รุ่น Mi Air 4 Lite

6

 

เครื่อง

3,930.00

 

23,580.00

 

บริษัท นิยมพานิช จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

สุรินทร์

219.

27884

24747

20 ธ.ค. 2566

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

เครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อ Xiaomi รุ่น Mi Air 4 Pro

7

 

เครื่อง

7,370.00

 

51,590.00

 

บริษัท นิยมพานิช จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

สุรินทร์

220.

27883

24746

20 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

Eco Dual Wash 3 M (2 ชุด)

1

 

ชุด

2,007.00

 

2,007.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

221.

27891

24753

21 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

LINE Official Account -Basic Package 1 Month (12 เดือน), LINE Official Account - Premium ID (1 ปี), LINE Official Account Management and Processing Fee

1

 

ชุด

17,755.79

 

17,755.79

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

222.

27890

24751

21 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานรักษาความสะอาด

งานจ้างเหมาทำความสะอาด ขัดล้างระเบียง ทุกชั้น เพื่อกำจัดมูลนก อาคาร 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์

1

 

งาน

32,100.00

 

32,100.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่ นอเทอร์ เซล แอนด์ เซอร์วิส

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

223.

27898

24760

22 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

สายน้ำดี, คาปาซิเตอร์, มอเตอร์ส่ายพัดลม, แจกันดอกไม้สด

1

 

งาน

1,607.50

 

1,607.50

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

224.

27897

24759

22 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

วัสดุเงินสด(การศึกษา) ตุ๊กตาเด็กทารกชาย (4 ตัว), โซ่เหล็ก

1

 

งาน

893.00

 

893.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

225.

27895

24757

22 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กล่องใส่พัสดุ จำนวน 5 มัด

1

 

ชุด

870.00

 

870.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

226.

27894

24756

22 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

กระดาษโปสเตอร์สีสองหน้า 40 แผ่น, เทปใส 6 ม้วน

1

 

ชุด

404.00

 

404.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ปิยนุช

227.

27893

24755

22 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ถังขยะพลาสติก มีเท้าเหยียบ ,มีฝาปิด ขนาด 50 ลิตร (4 อัน), ครีมนีเวีย (4 ตลับ)

1

 

งาน

4,400.00

 

4,400.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

228.

27892

24754

22 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมา ซัก-รีด ผ้าปูโต๊ะ, ผ้านวม

1

 

งาน

1,240.00

 

1,240.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

229.

27903

24763

25 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อาคาร 4 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" ครั้งที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม 2567

1

 

งาน

4,500.00

 

4,500.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ประภาพรรณ

230.

27902

24763

25 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อาคาร 4 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" ครั้งที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม 2567

1

 

งาน

4,500.00

 

4,500.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ประภาพรรณ

231.

27901

24763

25 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อาคาร 4 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" ครั้งที่ 2 ประจำเดือนเมษายน 2567

1

 

งาน

4,500.00

 

4,500.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ประภาพรรณ

232.

27900

24763

25 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อาคาร 4 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" ครั้งที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2567

1

 

งาน

4,500.00

 

4,500.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ประภาพรรณ

233.

27899

24761

25 ธ.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดาน ห้องประชุม ชั้น 12 อาคาร 2 เนื่องจากชำรุด /รื้อถอนแผ่นที่ชำรุด พร้อมติดตั้ง

1

 

งาน

14,730.00

 

14,730.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยบีเวอร์ คอนสตรัคชั่น

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ประภาพรรณ

234.

27909

24768

26 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ลิควิดไนโตรเจน 25 ลิตร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

1

 

ถัง

1,125.00

 

1,125.00

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ประภาพรรณ

235.

27908

24767

26 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ลิควิดไนโตรเจน 20 ลิตร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

1

 

ถัง

900.00

 

900.00

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

236.

27908

24767

26 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 25 กก. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

2

 

ท่อ

650.00

 

1,300.00

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

237.

27906

24765

26 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ลิควิดไนโตรเจน 25 ลิตร จำนวน 2 ถัง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

1

 

ชุด

2,251.02

 

2,251.02

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

238.

27906

24765

26 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

แกีสคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ 25 กก. จำนวน 2 ท่อ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

1

 

ท่อ

1,298.98

 

1,298.98

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

239.

27905

24766

26 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

แก๊สคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ 25 กก. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

1

 

ท่อ

650.00

 

650.00

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

240.

27904

24762

26 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ป้ายสติกเกอร์ A8

1

 

แพ็ค

304.00

 

304.00

 

บริษัท ไซเรียง (อุดมผล) จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

241.

27904

24762

26 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

เทปใส (65 ม้วน)

1

 

กล่อง

1,762.50

 

1,762.50

 

บริษัท ไซเรียง (อุดมผล) จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

242.

27904

24762

26 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

สี ACR ST

1

 

กล่อง

1,128.00

 

1,128.00

 

บริษัท ไซเรียง (อุดมผล) จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

243.

27904

24762

26 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

เทปผ้ากาว

1

 

กล่อง

1,388.50

 

1,388.50

 

บริษัท ไซเรียง (อุดมผล) จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

244.

27904

24762

26 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กระดาษการ์ดขาว

1

 

ชุด

1,361.00

 

1,361.00

 

บริษัท ไซเรียง (อุดมผล) จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

245.

27904

24762

26 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ไม้ไอติม

1

 

แพ็ค

507.00

 

507.00

 

บริษัท ไซเรียง (อุดมผล) จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

246.

27904

24762

26 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

สมุดวาด

1

 

แพ็ค

355.00

 

355.00

 

บริษัท ไซเรียง (อุดมผล) จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

247.

27912

24771

27 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

External potable hard disk ขนา 2 TB ชนิด SanDisk SSD External Portable 2TB

1

 

อัน

3,800.00

 

3,800.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

248.

27911

24770

27 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

500GB SSD SATA WD BLUE 3D NAND

1

 

ชุด

1,500.00

 

1,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

หน่วยพัสดุและยานพาหนะ

ปิยนุช

249.

27918

24776

28 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

โล่อคิลิก ขนาด 8 นิ้ว พร้อมกล่องทำข้อความ จำนวน 10 อัน

1

 

งาน

11,000.00

 

11,000.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

250.

27916

24758

28 ธ.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ฟิล์มกระจกเต็มจอ, มูลี่หน้าต่าง, กล่องเก็บอุปกรณ์, สเปรย์ปรับอากาศ, ผงล้างท่ออุดตัน,ทิชชู่

1

 

งาน

1,916.00

 

1,916.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ปิยนุช

251.

27915

24774

28 ธ.ค. 2566

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

ตู้เก็บของบานสไลด์ ขนาด 80x40x83 ซม.

11

 

ตู้

4,800.00

 

52,800.00

 

บริษัท ตนานุวัฒน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

สุรินทร์

252.

27915

24774

28 ธ.ค. 2566

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

ตู้เก็บเอกสาร ล่างบานสไลด์ ขนาด 80x40x157 ซม.

1

 

ตู้

6,500.00

 

6,500.00

 

บริษัท ตนานุวัฒน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

สุรินทร์

253.

27915

24774

28 ธ.ค. 2566

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

ตู้เก็บของ 6 ลิ้นชัก ขนาด 120x39.7x70.5 ซม.

1

 

ตู้

6,990.00

 

6,990.00

 

บริษัท ตนานุวัฒน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

สุรินทร์

254.

27915

24774

28 ธ.ค. 2566

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 150X60x75 ซม.

1

 

ตัว

1,800.00

 

1,800.00

 

บริษัท ตนานุวัฒน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

สุรินทร์

255.

27915

24774

28 ธ.ค. 2566

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

ตู้เก็บรองเท้า ขนาด 120x39.7x90 ซม.

2

 

ตู้

3,990.00

 

7,980.00

 

บริษัท ตนานุวัฒน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

สุรินทร์

256.

27915

24774

28 ธ.ค. 2566

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 3 ลิ้นชัก ขนาด 47x62x101.6 ซม.

3

 

ตู้

4,000.00

 

12,000.00

 

บริษัท ตนานุวัฒน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

สุรินทร์

257.

27915

24774

28 ธ.ค. 2566

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 88x46x183 ซม.

3

 

ตู้

7,000.00

 

21,000.00

 

บริษัท ตนานุวัฒน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

สุรินทร์

258.

27915

24774

28 ธ.ค. 2566

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 120x60x75 ซม.

1

 

ตัว

5,000.00

 

5,000.00

 

บริษัท ตนานุวัฒน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

สุรินทร์

259.

27915

24774

28 ธ.ค. 2566

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

โซฟา 1 ที่นั่ง ขนาด 62x65x74 ซม.

2

 

ตัว

4,700.00

 

9,400.00

 

บริษัท ตนานุวัฒน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

สุรินทร์

260.

27914

24773

28 ธ.ค. 2566

ครุภัณฑ์ -สำนักงาน

ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 45x275x81.5 ซม.

1

 

ตู้

16,500.00

 

16,500.00

 

บริษัท ตนานุวัฒน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

สุรินทร์