แนวปฏิบัติ/ขั้นตอนงาน (หน่วยพัสดุ)

การเงิน พัสดุ 

ขั้นตอนงานซ่อม (ส่งร้าน).jpg
ขั้นตอนงานซ่อม (ช่างคณะซ่อมเอง)
ขั้นตอนการเบิกวัสดุ
ปัญหาที่พบบ่อย ในงานก่อสร้างภาครัฐ
KM งานออกแบบและก่อสร้าง ภายใน มช
KM การประชุมตรวจรับพัสดุ งานจ้างก่อสร้างใน มช
KM การทำเอกสารของ ผู้รับจ้าง ที่จะทำงานใน มช
ขั้นตอนการปฏิบัติงานงานซ่อมบำรุงล้างเครื่องปรับอากาศประจำปี
ขั้นตอนการแจ้งซ่อมแซมงานก่อสร้างที่อยู่ระหว่างค้ำประกันสัญญา
ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้สนใจในการเสนอราคาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)
แนวทางการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2566
การยืมพัสดุคณะเทคนิคการแพทย์ มช. 2566
การจำหน่ายพัสดุ