ระเบียบงานและพระราชบัญญัติ

การเงิน พัสดุ 

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 39/2553 เรื่อง ค่าสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารของส่วนงานใน มช
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานและการลงนามนอกเวลาทำการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ พศ 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องมาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย
ตารางเบิกค่าเล่าเรียน
ว159 แนวทางปฏิบัติในการร่าง TOR
บัญชีราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์ 2562
บัญชีรายชื่อ สารเคมีอันตราย 2556
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น วัสดุ/ครุภัณฑ์/ค่าใช้สอย/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560
กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ.2560
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560
กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ.2560
กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560(ยกเลิก)
กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561
กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562
บัญชีราคากลาง ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 2564
บัญชีราคามาตรฐาน สิ่งก่อสร้าง 2565
บัญชีราคากลาง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2566
บัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ 2566
แนวทางการปฏิบัติการในการดำเนินการจัดหาพัสดุ ว119 (รายการที่ต้องจัดทำจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ฉบับที่7.2565)ค่าตอบแทนนศ.ช่วยปฏิบัติงาน ชั่วโมงละ50บาท
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 2553
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค0408 2 ว71 ลว22สค46 การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปต่างประเทศ
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค0405 4ว5 ลว31มค54 หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการและฝึกอบรมภายในประเทศ
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.0526 5 ว71 ลว11มิย39 การเบิกค่าธรรมเนียมเข้าประเทศ (วีซ่า)
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ 2559 และแนวปฏิบัติ
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ 2551
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการให้บริการและการจัดเก็บค่าบริการทางวิชาการ 2557
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 7/2552 เรื่อง ค่าลงทะเบียนในการประชุมทางวิชาการ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องกำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินจากรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 10/2552 (ค่าเบี้ยประกันภัยยานภาหนะของมหาวิทยาลัย)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ นักวิจัย และสำหรับบุคคลภายนอก 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ค่าเลี้ยงรับรองและค่าเลี้ยงอาหารเครื่องดื่มแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 25/2564 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 6/2560 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 17/2563 ค่าตอบแทนในการเดินทางไปปฏิบัติงานของผู้ทำหน้าที่ขับรถ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 26/2561 ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 25/2561 ค่าตอบแทนนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอกช่วยปฏิบัติงานสอน และช่วยปฏิบัติงานวิจัย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 13/2561 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 14/2544 เรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 50/2553 เรื่อง ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับทุนการศึกษา และกิจกรรมนักศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 41/2553 เรื่อง ค่าเช่าบ้านพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 27/2550 เรื่อง ค่าตอบแทนนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก ช่วยปฏิบัติงานสอนฯ (ฉบับที่ 2)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 25/2556 เรื่อง ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และการตรวจ แก้ไขบทความทางวิชาการฯ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 22/2552 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินผลการบริหารงานของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงาน
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 20/2552 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 18/2557 เรื่อง ค่าสอนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดจากการปฏิบัติงานหรือขณะการปฏิบัติงานของอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 18/2554 เรื่อง ค่าสอนเกินภาระงานสอนระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 17/2552 เรื่อง ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเปิด-ปิดห้องเรียน ห้องสอบนอกเวลาทำการ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 16/2547 เรื่อง ค่าตอบแทนการสอบวัดคุณสมบัติ การสอบประมวลความรู้ การสอบวิทยานิพนธ์ฯ หลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 15/2559 เรื่อง ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศในการตรวจสอบต้นฉบับ (Manuscript) ภาษาต่างประเทศ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 14/2550 เรื่อง ค่าตอบแทนนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอกช่วยปฏิบัติงานสอนฯ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 14/2547 เรื่อง ค่าตอบแทนการสอบวัดคุณสมบัติ การสอบประมวลความรู้ การสอบวิทยานิพนธ์ฯ ระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 13/2562 เรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 10/2554 เรื่อง ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรที่ขอเปิดใหม่ และหลักสูตรที่ขอปรับปรุง
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 9/2556 เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 9/2555 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 9/2552 เรื่อง ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 8/2555 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 8/2551 เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมการสอบประจำภาคการศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 4/2556 เรื่อง ค่าตอบแทนวิทยากรในการประชุมวิชาการ ประชุมปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 4/2552 เรื่อง เงินทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 4/2545 เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 4/2544 เรื่องค่าเดินทางโดยเครื่องบินของบริษัทการบินอื่นที่มิใช่การบินไทย จำกัด
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 3/2566 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษของหลักสูตรปกติ และภาคปกติของหลักสูตรนานาชาติ ฉบับที่ 2
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 3/2557 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของหลักสูตรปกติ และภาคปกติของหลักสูตรนานาชาติ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 3/2554 เรื่อง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของอาจารย์พิเศษ ผู้บรรยายพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 2/2554 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา การประชุม งานพิธีศาสนาและของที่ระลึก
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 10/2556 เรื่อง ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย/รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเดินทางไปศึกษาดูงานวิชาการ ณ ต่างประเทศของ นศ.และอาจารย์ (ฉ2)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเดินทางไปศึกษาดูงานวิชาการ ณ ต่างประเทศของ นศ.และอาจารย์ (ฉ1)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขสำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 5/2561 เรื่อง ค่าเครื่องแต่งกายผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่1666/2557 เรื่อง การมอบอำนาจปฏิบัติการแทน
คำสั่ง มช. มอบอำนาจการบริหารพัสดุ 2557
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย งานพัสดุ (ฉบับที่ 2) 2552
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน 2557
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย งานพัสดุ 2551
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารการเงิน ฉบับที่ 2
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารการเงิน ฉบับที่ 1
หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ประกาศ เรื่องอัตราค่าใช้ห้องประชุม ห้องบรรยาย ห้องเรียนและอื่นๆ
คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีเกินหนึ่งหมื่นบาทไม่เกินหนึ่งแสนบาท)
การจำแนกวัสดุ และครุภัณฑ์
Factor F (2565)
หลักเกณฑ์และวิธิการเกี่ยวกับการเบิกสวัสดิการด้านสุขภาพ
ตารางอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงาน
ประกาศ หลักเกณฑ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับผู้ปฏิบัติงานสายปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพของคณะฯ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551
ประกาศ เรื่องค่าตอบแทนนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอกช่วยปฏิบัติงานสอน และช่วยปฏิบัติงานวิจัย
ประกาศ เรื่องค่าสอนของอาจารย์สอนพิเศษในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แนวทางการใช้บริการที่ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดขึ้น
ระเบียบ เรื่องการเบิกจ่ายในการเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลศพ
คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง ว119 (กรณีไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
การซื้อสินค้าผ่านเว็ปไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์
ประกาศ เรื่องค่าตอบแทนวิทยากรในการประชุมวิชาการ ประชุมปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย
แนวทางพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
สรุปสาระสำคัญ ระเบียบคลังฯ
ประกาศ เรื่องการบริหารกองทุนพัฒนาคณะเทคนิคการแพทย์ มช 2565
การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระเบียบว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค 2562
คำสั่ง คณะฯ มอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ 2561
คำสั่ง มช. มอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ 2560
สรุปสาระสำคัญ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ
ประกาศ ขยายเวลา พรก ฉุกเฉิน คราวที่ 18
ว693-ช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ครุภัณฑ์ 2559
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ 2563
ระเบียบการจำหน่ายพัสดุ 2560
ระเบียบการโอนพัสดุ พ.ร.บ. 2560
ระเบียบการยืมพัสดุตามประกาศ มช.