รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม 2566

#

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

เลขที่ใบขอซื้อ/ขอจ้าง

วันที่จัดซื้อ

ผังบัญชี

รายการ

จำนวน

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย

ราคารวม

บริษัท/ห้าง/ร้าน

งบประมาณ

หน่วยงาน

ผูัจัดซื้อ

1.

27311

24352

03 ก.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,614 BTU ยี่ห้อ York ครุภัณฑ์หมายเลข 11.41200010006.ร65001/กจ ห้องธุรการ ชั้น 1 หอพักนักศึกษาคณะเทคนิคฯ

1

 

เครื่อง

480.00

 

480.00

 

ร้านเชียงใหม่แอร์ เซอร์วิส โดย นางจันทิมา ไชยพรม

รายได้

หอพักนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์

ประภาพรรณ

2.

27310

24351

03 ก.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ ห้อง 415 ชั้น 4 อาคาร 1 ภาควิชารังสีเทคนิค หมายเลขครุภัณฑ์ 11.669502111812.บ61001/RT เปลี่ยนไส้กรอง จำนวน 3 ตัว และเปลี่ยนก๊อกน้ำเปิด-ปิดน้ำ จำนวน 2 ตัว

1

 

งาน

63,451.00

 

63,451.00

 

บริษัท เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

3.

27319

24360

04 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

พลาสติกทำปก A4 ใส (3 ห่อ)

1

 

แพ็ค

1,423.00

 

1,423.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ปิยนุช

4.

27319

24360

04 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ถ่านพานาโซนิก อัคคาไลน์ AA (24 แผง)

1

 

กล่อง

1,152.00

 

1,152.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ปิยนุช

5.

27319

24360

04 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

เทปใส (24 ม้วน)

1

 

กล่อง

744.00

 

744.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ปิยนุช

6.

27319

24360

04 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 (500 แผ่น)

50

 

รีม

115.00

 

5,750.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ปิยนุช

7.

27319

24360

04 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ผ้าเทป

1

 

กล่อง

467.00

 

467.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ปิยนุช

8.

27318

24359

04 ก.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาขนทิ้งขยะติดเชื้อ ประจำเดือนมิถุนายน 2566

1

 

เดือน

24,480.00

 

24,480.00

 

บริษัท เอสทูเมดกรุ๊ป จำกัด

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

9.

27317

24358

04 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

เข็มเจาะปลายนิ้ว Lancet for FINETOUCH 30pcs/box Terumo

10

 

กล่อง

140.00

 

1,400.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ประภาพรรณ

10.

27316

24357

04 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Tip Blue 1000 ul (1000/pk),Hycon

5

 

pkgs

560.00

 

2,800.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

11.

27316

24357

04 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Tip yellow 200 ul (1000/pk),Hycon

5

 

pkgs

290.00

 

1,450.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

12.

27315

24356

04 ก.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาย้ายคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์

1

 

งาน

8,988.00

 

8,988.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช เอก ศิริวรรณ

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

13.

27314

24355

04 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

วัสดุเงินสด (วิทยาศาสตร์) MDP 25 ขวด

1

 

ชุด

12,037.50

 

12,037.50

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

14.

27313

24354

04 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

กุญแจลูกปืน

1

 

งาน

696.00

 

696.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ปิยนุช

15.

27312

24353

04 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

สาย RCA, หัวทดคู่ RAC,ตะกร้าผ้าล้อลาก

1

 

งาน

854.50

 

854.50

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

16.

27324

24365

05 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

No.R137S Alu1 1000units

1

 

ชุด

4,975.50

 

4,975.50

 

บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จำกัด

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ประภาพรรณ

17.

27323

24364

05 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

แฟลชไดรฟ์ 16GB

5

 

ชุด

100.00

 

500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

18.

27323

24364

05 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

แฟลชไดรฟ์ 512GB

1

 

ชุด

1,500.00

 

1,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

19.

27323

24364

05 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

แฟลชไดรฟ์ 1 TB

1

 

ชุด

3,500.00

 

3,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

20.

27323

24364

05 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

สาย Cable HDMI 3 เมตร

1

 

ชุด

300.00

 

300.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

21.

27323

24364

05 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

RAM DDR 2 2GB

1

 

ชุด

450.00

 

450.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

22.

27323

24364

05 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

RAM DDR 3 4GB

1

 

ชุด

800.00

 

800.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

23.

27323

24364

05 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

1 TB SSD SATA WD BLUE 3D NAND

3

 

ชุด

2,990.00

 

8,970.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

24.

27322

24363

05 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

แบบประเมิน Denver II

3

 

เล่ม

1,000.00

 

3,000.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไลโพลด์ แคร์

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

25.

27321

24362

05 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Nucleic Acid Staining Solution 1ml/vial

2

 

vial

3,210.00

 

6,420.00

 

บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

26.

27320

24361

05 ก.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Daikin ติดตั้งในห้องพักอาจารย์ ชั้น 4 อาคาร 1 ห้อง 403 เลขครุภัณฑ์(ปรับปรุงกั้นห้องกระจก) 11.99060010001.บ64001/OT /ตรวจเช็ค หารอยรั่ว เชื่อมปิด แววคั่ม เติมน้ำ

1

 

งาน

2,140.00

 

2,140.00

 

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สันกำแพงแอร์เซอร์วิส

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ประภาพรรณ

27.

27336

24378

06 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

tip 300 ul Non-sterile 1000/pk

5

 

pack

502.90

 

2,514.50

 

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

28.

27335

24377

06 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

tip 1000 ul GRD ULTRAFINE BG, 1000ea/pkg จำนวน 5 แพ็ค

1

 

ชุด

4,280.00

 

4,280.00

 

บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ประภาพรรณ

29.

27335

24377

06 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

tip 1000 ul GRD ULTRAFINE Non-Sterile RK,96ea/rack จำนวน 12 racks

1

 

ชุด

2,182.80

 

2,182.80

 

บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ประภาพรรณ

30.

27334

24374

06 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

FITC-AFF GtxHu IgG.Fc5u Frag Sp,1 mg/vial

1

 

bot

18,650.00

 

18,650.00

 

บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ประภาพรรณ

31.

27333

24373

06 ก.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนมิถุนายน 2566

1

 

เดือน

2,500.00

 

2,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นกัน โอเอ

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

32.

27331

24372

06 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Filter paper No.2 dia15cm. 100/box

2

 

box

850.00

 

1,700.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

33.

27331

24372

06 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Q-BAC 2A Swab Sticks (30ซอง/box) pose

2

 

box

450.00

 

900.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

34.

27331

24372

06 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Tube Disposable 13x100mm.(250pcs/box)

3

 

box

1,000.00

 

3,000.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

35.

27331

24372

06 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Tube screw cap 16x100mm. No9825 (144/box)

200

 

pcs

50.00

 

10,000.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

36.

27331

24372

06 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือไร้แป้ง เบอร์ S satory

60

 

box

120.00

 

7,200.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

37.

27331

24372

06 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Crystal violet 100g.

1

 

bot

1,200.00

 

1,200.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

38.

27331

24372

06 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Sodium Chloride 99% 1kg.

1

 

bot

210.00

 

210.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

39.

27330

24371

06 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ค่าถ่ายเอกสาร A3

1

 

ชุด

220.00

 

220.00

 

ร้าน อศิรวรรณ ก๊อปปี้ โดย นางสาวอรวรรณ แจ้หลวง

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

40.

27330

24371

06 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ค่าถ่ายเอกสาร A4

26,210

 

แผ่น

0.45

 

11,794.50

 

ร้าน อศิรวรรณ ก๊อปปี้ โดย นางสาวอรวรรณ แจ้หลวง

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

41.

27330

24371

06 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ค่าเข้าเล่ม

1

 

ชุด

1,740.00

 

1,740.00

 

ร้าน อศิรวรรณ ก๊อปปี้ โดย นางสาวอรวรรณ แจ้หลวง

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

42.

27330

24371

06 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ค่าเคลือบบัตร

1

 

ชุด

30.00

 

30.00

 

ร้าน อศิรวรรณ ก๊อปปี้ โดย นางสาวอรวรรณ แจ้หลวง

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

43.

27329

24369

06 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

สาย Cable HDMI แบบ 4K ความยาว 10 เมตร สายถัก

1

 

เส้น

500.00

 

500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

44.

27329

24369

06 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึกพิมพ์ Laser Printer HP 107W

3

 

กล่อง

1,650.00

 

4,950.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

45.

27329

24369

06 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึกพิมพ์ Laser Printer HP 107 A

4

 

กล่อง

1,650.00

 

6,600.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

46.

27329

24369

06 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึกพิมพ์ Laser Printer Cannon LBP6000 (Toner Cannon 325)

4

 

กล่อง

2,250.00

 

9,000.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

47.

27328

24370

06 ก.ค. 2566

ครุภัณฑ์ -คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Acer Aspire C24-1700-12316G0T23Mi/T002

1

 

เครื่อง

26,490.00

 

26,490.00

 

บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ดนิตา

48.

27327

24368

06 ก.ค. 2566

ครุภัณฑ์ -สำนักงาน

เก้าอี้สำนักงานขาชุบ

31

 

ตัว

1,999.86

 

61,995.73

 

ร้านราชวงศ์เฟอร์นิเจอร์ โดย นางกรรณิการ์ ตุวินันทน์

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ดนิตา

49.

27327

24368

06 ก.ค. 2566

ครุภัณฑ์ -สำนักงาน

โต๊ะทำงาน ทร๊อตเตน ขนาด160x80x75 ซม.

16

 

ตัว

5,200.27

 

83,204.27

 

ร้านราชวงศ์เฟอร์นิเจอร์ โดย นางกรรณิการ์ ตุวินันทน์

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ดนิตา

50.

27326

24367

06 ก.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาทาสีผนังโถงหน้าลิฟต์ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1

 

งาน

38,800.00

 

38,800.00

 

บริษัท อัลเจนเทค จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ดนิตา

51.

27325

24366

06 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

วัสดุเงินสด(วิทยาศาสตร์) ยาแก้ฟกช้ำ Reparil N gel 40g. จำนวน 2 หลอด

1

 

ชุด

410.00

 

410.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ประภาพรรณ

52.

27343

24383

07 ก.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ notebook เลขครุภัณฑ์ 11.74400010003.ร60002/IMM เปลี่ยนแบตเตอรี่ ตรวจเช็ค พร้อมทดสอบการทำงานของเครื่อง และทำความสะอาดเครื่อง

1

 

งาน

3,573.80

 

3,573.80

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

53.

27342

24382

07 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

วัสดุเงินสด(สำนักงาน) กรอบอะคริลิค ติดผนัง 3 mm ขนาด A3 พร้อมหมุดลอยยึดติดผนัง 3 ชุด

1

 

งาน

2,856.90

 

2,856.90

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

54.

27341

24381

07 ก.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาซ่อมตู้บ่มเพาะเชื้อภายใต้ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์ เลขครุภัณฑ์11.65150260022.ร58002/RT ชั้น 2 อาคาร 12

1

 

งาน

2,889.00

 

2,889.00

 

บริษัท กิบไทย จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

55.

27340

24380

07 ก.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น DocuCentre-V 2060 หมายเลขครุภัณฑ์ 11.74300030001.ร62001/บ ตรวจเช็ค/ซ่อม เครื่องถ่ายเอกสาร ล้างทำความสะอาดท่อลำเลียงหมึก

1

 

งาน

1,500.00

 

1,500.00

 

บริษัท เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ประภาพรรณ

56.

27339

24376

07 ก.ค. 2566

ครุภัณฑ์ -สำนักงาน

เก้าอี้อเนกประสงค์ สีแดง

120

 

ตัว

1,790.00

 

214,800.00

 

บริษัท ซี.เอ็ม. เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ดนิตา

57.

27338

24375

07 ก.ค. 2566

ครุภัณฑ์ -โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องขยายเสียง ขนาด 60 วัตต์ ยี่ห้อ TOA รุ่น A-2060D ประกอบไปด้วย ชุดลำโพงติดผนัง, ชุดไมโครโฟนไร้สาย, ตู้ rack และอุปกรณ์ติดตั้ง

1

 

ชุด

29,840.00

 

29,840.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ดนิตา

58.

27338

24375

07 ก.ค. 2566

ครุภัณฑ์ -โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ Full HD ความสว่าง 4,000 ANSI ยี่ห้อ Epson รุ่น EB-FH52 พร้อมชุดขาแขวนและอุปกรณ์ติดตั้ง

1

 

ชุด

46,485.00

 

46,485.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ดนิตา

59.

27338

24375

07 ก.ค. 2566

ครุภัณฑ์ -โฆษณาและเผยแพร่

จอรับภาพ ชนิดแขวนแบบมือดึง ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว พร้อมชุดขาแขวนจอรับภาพ และอุปกรณ์ติดตั้ง

1

 

ชุด

11,695.00

 

11,695.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ดนิตา

60.

27337

24379

07 ก.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องปั่นของแขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก รุ่น MPW-260 ใช้ประจำที่ชั้น 4 ไม่มีหมายเลขครุภัณฑ์

1

 

งาน

4,173.00

 

4,173.00

 

บริษัท กิบไทย จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

61.

27346

24386

10 ก.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องสมุด เลขครุภัณฑ์ 11.41200010025.ร65002/ส น้ำยาแอร์รั่ว ต้องซ่อมน้ำยาแอร์รั่ว น้ำยา R32

1

 

งาน

2,500.00

 

2,500.00

 

ร้านเชียงใหม่แอร์ เซอร์วิส โดย นางจันทิมา ไชยพรม

รายได้

ห้องสมุด

ประภาพรรณ

62.

27345

24385

10 ก.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องบริหารทั่วไป เลขครุภัณฑ์ 11.41200010025.ร63001/ธ น้ำยาแอร์รั่ว ต้องซ่อมน้ำยาแอร์รั่ว น้ำยา R32

1

 

งาน

2,500.00

 

2,500.00

 

ร้านเชียงใหม่แอร์ เซอร์วิส โดย นางจันทิมา ไชยพรม

รายได้

สำนักงานคณะ

ประภาพรรณ

63.

27345

24385

10 ก.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องผู้บริหาร เลขครุภัณฑ์ 11.41200010024.ผ46002/ธ มีอาการมอเตอร์พัดลม ใบพัดลมแตก ต้องเปลี่ยนมอเตอร์พัดลม พร้อมใบพัด

1

 

งาน

2,900.00

 

2,900.00

 

ร้านเชียงใหม่แอร์ เซอร์วิส โดย นางจันทิมา ไชยพรม

รายได้

สำนักงานคณะ

ประภาพรรณ

64.

27345

24385

10 ก.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องพัสดุ เลขครุภัณฑ์ 11.41200010025.ร63002/พ น้ำยาแอร์รั่ว ต้องซ่อมน้ำยาแอร์รั่ว น้ำยา R32

1

 

งาน

2,500.00

 

2,500.00

 

ร้านเชียงใหม่แอร์ เซอร์วิส โดย นางจันทิมา ไชยพรม

รายได้

สำนักงานคณะ

ประภาพรรณ

65.

27344

24384

10 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Top Dressing gauze ผ้าหุ้มสำลี ขนาด 3x6 นิ้ว (10ชิ้น/pk)

10

 

pack

95.00

 

950.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ประภาพรรณ

66.

27350

24390

11 ก.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาซัก รีด ผ้านวม ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ

1

 

งาน

2,310.00

 

2,310.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

67.

27349

24389

11 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-เชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้ไป

น้ำมันรถยนต์ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2566

1

 

เดือน

17,513.10

 

17,513.10

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

68.

27348

24388

11 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

บริสโซน้ำยาขัดโลหะ จำนวน 1 โหล

1

 

กล่อง

2,004.00

 

2,004.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

69.

27347

24387

11 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

แบตเตอร์รี่ Cannon LP-E8

1

 

ก้อน

2,590.00

 

2,590.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ

ปิยนุช

70.

27353

24392

12 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

P-Toluenesulfonic acid, 500g. Aldrich

1

 

pack

6,800.00

 

6,800.00

 

บริษัท กู๊ดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

71.

27351

24391

12 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

ผ้าฟองน้ำ 3M, กระดาษรองเปื้อนหมอน

1

 

งาน

971.00

 

971.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

72.

27358

24397

13 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

วัสดุเงินสด(วิทยาศาสตร์) panel cell 2 set, screeing cell 2 set, papainized panel cell 1 set, papainized screening cell 1 set

1

 

ชุด

2,100.00

 

2,100.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ประภาพรรณ

73.

27357

24396

13 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

1 TB SSD SATA WD BLUE 3D NAND

1

 

ชุด

2,990.00

 

2,990.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

74.

27356

24395

13 ก.ค. 2566

งานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

งานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงห้องประชุม แขนงวิชาเคมีฯ ภาควิขาเทคนิคการแพทย์ ชั้น 7 อาคาร 3

1

 

งาน

494,189.64

 

494,189.64

 

บริษัท อัลเจนเทค จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ดนิตา

75.

27355

24394

13 ก.ค. 2566

ครุภัณฑ์ -สำนักงาน

เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดเลเซอร์สี (Multifunction) ยี่ห้อ HP รุ่น LaserJet Pro MFP M282nw

1

 

เครื่อง

24,990.00

 

24,990.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ดนิตา

76.

27354

24393

13 ก.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานบริการยานพาหนะ

งานจ้างเหมารถยนต์ รับ-ส่ง นักศึกษาภาควิชากิจกรรมบำบัด ฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ (เดือนมิถุนายน 2566)

1

 

เดือน

21,350.00

 

21,350.00

 

นายสิงห์คำ จันทร์ใหม่

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

77.

27361

24400

14 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Thermoplastic mask (Uni-Frame Mask 9x14")

5

 

ชิ้น

1,350.00

 

6,750.00

 

บริษัท ดิสโป-เมด จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

78.

27360

24399

14 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

microcentrifuge Tube 1.5 ml. 1000/pk, Hycon

10

 

pkgs

700.00

 

7,000.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ประภาพรรณ

79.

27360

24399

14 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

พอนสแตน 500 (10เม็ด/แผง)

5

 

แผง

75.00

 

375.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ประภาพรรณ

80.

27360

24399

14 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

พลาสเตอร์ปิดแผล 100/box

10

 

กล่อง

95.00

 

950.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ประภาพรรณ

81.

27360

24399

14 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

หมอนรองแขนเจาะเลือด

10

 

pcs

125.00

 

1,250.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ประภาพรรณ

82.

27359

24398

14 ก.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาซ่อมกล้องจุลทรรศน์ ยี่ห้อ Olympus รุ่น CX23 หมายเลขครุภัณฑ์ 11.66500020013.ผ63002/CMB ห้อง 06-9999 ชั้น 6 อาคาร 2 เนื่องจากแกนปรับภาพละเอียดชำรุด

1

 

งาน

2,975.00

 

2,975.00

 

บริษัทเดอะ ไซเอนซ์ แอนด์ เอ็ดดูเคชั่นแนล จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

83.

27362

24090

14 ก.ค. 2566

ครุภัณฑ์ -สำนักงาน

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 บีทียู ยี่ห้อ star-aire ชนิดแบบแขวน พร้อมติดตั้งที่ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคาร 3

1

 

เครื่อง

39,622.10

 

39,622.10

 

บริษัท สมจิตร์แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ดนิตา

84.

27370

24404

18 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

(DPBS), w/o Cal Mag (Power)1x10L

1

 

อัน

1,316.10

 

1,316.10

 

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

85.

27370

24404

18 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

PCR rack 96-well, Blue

3

 

อัน

107.00

 

321.00

 

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

86.

27370

24404

18 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Rack microtube 80 wells, assorted colour, PK5

1

 

pack

1,070.00

 

1,070.00

 

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

87.

27370

24404

18 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Tube rack 4 way Assort 5 color , 5/pk

1

 

pack

802.50

 

802.50

 

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

88.

27369

24401

18 ก.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและพิมพ์งานระบบดิจิตอล (Black and White) เดือนกันยายน 2566

1

 

เดือน

2,500.00

 

2,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นกัน โอเอ

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

89.

27368

24401

18 ก.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและพิมพ์งานระบบดิจิตอล (Black and White) เดือนสิงหาคม 2566

1

 

เดือน

2,500.00

 

2,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นกัน โอเอ

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

90.

27367

24403

18 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Tip 1000ul grd Ultrafine BG ,1000/pkg

1

 

pkgs

909.50

 

909.50

 

บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

91.

27367

24403

18 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Tip supersilk 10ul Bulk ,1000/pkg

1

 

pkgs

1,669.20

 

1,669.20

 

บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

92.

27366

24402

18 ก.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาติดตั้งยางรองแหนบหน้าซ้าย-ขวา รถบัสปรับอากาศ ทะเบียน 40-0602 ชม.

1

 

งาน

2,568.00

 

2,568.00

 

ร้าน กนกพล อะไหล่ โดย นาง ธิดา วงศ์เทวัญ

รายได้

หน่วยอาคารสถานที่

ประภาพรรณ

93.

27373

24368

19 ก.ค. 2566

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

เก้าอี้สำนักงานขาชุบ

31

 

ตัว

1,999.86

 

61,995.73

 

ร้านราชวงศ์เฟอร์นิเจอร์ โดย นางกรรณิการ์ ตุวินันทน์

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

สุรินทร์

94.

27373

24368

19 ก.ค. 2566

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

โต๊ะทำงาน ทร๊อตเตน ขนาด160x80x75 ซม.

16

 

ตัว

5,200.27

 

83,204.27

 

ร้านราชวงศ์เฟอร์นิเจอร์ โดย นางกรรณิการ์ ตุวินันทน์

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

สุรินทร์

95.

27372

24406

19 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึก Laser Printer Cannon LBP6030 (Toner Cannon 325)

2

 

กล่อง

2,250.00

 

4,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

96.

27371

24405

19 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ผงหมึกเครื่องโทรสาร รุ่นเอ็มเอฟเอ็กซ์ 3530

1

 

ชุด

4,494.00

 

4,494.00

 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

97.

27379

24412

20 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Reaction Tube SU-40 1,000 pc/pk

2

 

pack

8,025.00

 

16,050.00

 

บริษัท เมด-วัน จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

98.

27378

24411

20 ก.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

ค่าจ้างซักปลอกหมอนอิง

1

 

งาน

430.00

 

430.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ห้องสมุด

ปิยนุช

99.

27377

24410

20 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

แผ่นรองซึมซับ /ถุงมือ

1

 

ชุด

230.00

 

230.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

100.

27376

24409

20 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

วัสดุเงินสด(งานบ้านงานครัว) พรมเช็ดเท้า

1

 

ชุด

717.00

 

717.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

101.

27375

24408

20 ก.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานบริการยานพาหนะ

งานจ้างเหมารถ รับ - ส่ง นักศึกษาภาควิชากายภาพบำบัดศึกษาดูงาน กระบวนวิชา 514466 วันที่ 11 กรกฎาคม 2566

1

 

งาน

1,200.00

 

1,200.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

102.

27374

24407

20 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ผ้าขาว-เหลือง ประดับรั้ว วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

1

 

งาน

1,669.20

 

1,669.20

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

103.

27383

24416

21 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

วัสดุเงินสด(วิทยาศาสตร์) แผ่นกระตุ้นไฟฟ้า ขนาด 5*5 ซม. จำนวน 40 คู่, แผ่นกระตุ้นไฟฟ้า ขนาด 5*9 ซม. จำนวน 40 คู่ และโกนิโอมิเตอร์ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 10 อัน

1

 

ชุด

7,300.00

 

7,300.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ประภาพรรณ

104.

27382

24415

21 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

0.2 ml. PRC tubes with attached flat caps, natural, 1000/pkg

1

 

pkgs

898.80

 

898.80

 

บริษัท กิบไทย จำกัด

รายได้

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

ประภาพรรณ

105.

27382

24415

21 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

6x-his tag monoclonal anibody (HIS.H8),HRP

1

 

each

11,770.00

 

11,770.00

 

บริษัท กิบไทย จำกัด

รายได้

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

ประภาพรรณ

106.

27382

24415

21 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

MOUSE ANTI-BIOTIN-HRP (0.4 mg)

1

 

each

26,750.00

 

26,750.00

 

บริษัท กิบไทย จำกัด

รายได้

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

ประภาพรรณ

107.

27381

24414

21 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

QIAprep Spin Miniprep Kit (50)

1

 

kit

6,313.00

 

6,313.00

 

บริษัท ไบโอดีไซน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

ประภาพรรณ

108.

27380

24413

21 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Agarose (Molecular Biology Grade), 500g

1

 

ea

8,025.00

 

8,025.00

 

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด

รายได้

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

ประภาพรรณ

109.

27380

24413

21 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

VC1kb DNA Ladder (ready-to-use), 50ug

1

 

ea

1,605.00

 

1,605.00

 

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด

รายได้

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

ประภาพรรณ

110.

27380

24413

21 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

VC50bp DNA Ladder (ready-to-use), 50ug

1

 

ea

2,354.00

 

2,354.00

 

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด

รายได้

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

ประภาพรรณ

111.

27380

24413

21 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Visafe Green Gel Stain, 10000x in water, 500ul/pack

1

 

ea

2,461.00

 

2,461.00

 

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด

รายได้

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

ประภาพรรณ

112.

27394

24425

24 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

แฟ้มห่วง 36 เล่ม

1

 

กล่อง

2,340.00

 

2,340.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

113.

27394

24425

24 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 (500 แผ่น)

300

 

รีม

115.00

 

34,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

114.

27392

24424

24 ก.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (Black and White) Xerox DC 3065 ถ่ายเอกสารและพิมพ์งาน 2 หน้า ฟรีมิเตอร์ขาวดำ 12,000 แผ่น/เดือน (กันยายน 2566)

1

 

เดือน

2,500.00

 

2,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นกัน โอเอ

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

115.

27391

24424

24 ก.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (Black and White) Xerox DC 3065 ถ่ายเอกสารและพิมพ์งาน 2 หน้า ฟรีมิเตอร์ขาวดำ 12,000 แผ่น/เดือน (สิงหาคม 2566)

1

 

เดือน

2,500.00

 

2,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นกัน โอเอ

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

116.

27390

24422

24 ก.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร HP MFP M248 ระบบดิจิตอล (ถ่ายเอกสารและพิมพ์งาน 2 หน้า ความหนาของกระดาษ 60-175 gsm. จำนวนถาดกระดาษ 1 ถาด +1 Bypass ย่อขยายสูงสุด 25-400% มีชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัติ/สั่งพิมพ์งานและสแกนเอกสารผ่านระบบ LAN (กันยายน2566)

1

 

เดือน

1,500.00

 

1,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นกัน โอเอ

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

117.

27389

24422

24 ก.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร HP MFP M248 ระบบดิจิตอล (ถ่ายเอกสารและพิมพ์งาน 2 หน้า ความหนาของกระดาษ 60-175 gsm. จำนวนถาดกระดาษ 1 ถาด +1 Bypass ย่อขยายสูงสุด 25-400% มีชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัติ/สั่งพิมพ์งานและสแกนเอกสารผ่านระบบ LAN (สิงหาคม 2566)

1

 

เดือน

1,500.00

 

1,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นกัน โอเอ

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

118.

27388

24421

24 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กาวน้ำหัวฟองน้ำ (2 โหล)

1

 

กล่อง

960.00

 

960.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

119.

27388

24421

24 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ซองสีน้ำตาล (2000 ซอง)

1

 

กล่อง

5,690.00

 

5,690.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

120.

27388

24421

24 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

คลิบบอร์ดอะคริลิค (2 โหล)

1

 

กล่อง

3,240.00

 

3,240.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

121.

27387

24420

24 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

แฟ้มสันหนา

1

 

กล่อง

3,708.00

 

3,708.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

122.

27387

24420

24 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กระดาษการ์ดหอม (8 ห่อ)

1

 

ชุด

1,050.00

 

1,050.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

123.

27387

24420

24 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ปากกามาร์คเกอร์ (15 ด้าม)

1

 

กล่อง

501.00

 

501.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

124.

27387

24420

24 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ถ่านอัลคาไลน์ (4 กล่อง)

1

 

กล่อง

2,160.00

 

2,160.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

125.

27387

24420

24 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

เทปกาวสองหน้า (23 ม้วน)

1

 

กล่อง

2,325.00

 

2,325.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

126.

27387

24420

24 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กาวตราช้าง (9 ขวด)

1

 

กล่อง

240.00

 

240.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

127.

27387

24420

24 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

คลิปบอร์ดหนังเทียม

1

 

ชุด

1,085.00

 

1,085.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

128.

27387

24420

24 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ซองน้ำตาล (200 ซอง)

1

 

กล่อง

500.00

 

500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

129.

27386

24419

24 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

ที่นอนใยมะพร้าว, ล้อรถเข็น

1

 

งาน

11,280.00

 

11,280.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

130.

27385

24418

24 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

DNA Sequencing No.345374-BA

1

 

bot

359.52

 

359.52

 

บริษัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด์) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

131.

27385

24418

24 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

DNA Sequencing No.350019-BA

1

 

bot

2,086.50

 

2,086.50

 

บริษัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด์) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

132.

27404

24332

25 ก.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้า งานสายเมนเครื่อง X-RAY

1

 

งาน

43,869.00

 

43,869.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

133.

27403

24433

25 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

วัสดุหนังสือฉบับพิมพ์ใช้ประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย จำนวน 9 รายการ (10 เล่ม)

1

 

งาน

30,510.00

 

30,510.00

 

บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด

รายได้

ห้องสมุด

ปิยนุช

134.

27402

24432

25 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

RAM DDR3 (1600,NB) 8GB Blackberry 16CHIP

1

 

ชุด

1,000.00

 

1,000.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

135.

27402

24432

25 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

Battery Notebook Dell Inspriron 5437 MR90Y 65 Whr แบตแท้ ประกัน 6 เดือน

1

 

ชุด

2,000.00

 

2,000.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

136.

27401

24431

25 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

RAM DDR3 Z1600,NB) 4GB Blackberry 16CHIP

1

 

อัน

800.00

 

800.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

137.

27401

24431

25 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

EXT.SSD 2TB (5Y) Sandisk Extreme (SDSSDE61-2T00-G25)

1

 

ชุด

6,850.00

 

6,850.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

138.

27401

24431

25 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

1 TB SSD SATA WD BLUE 3D NAND

1

 

ชุด

2,990.00

 

2,990.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

139.

27400

24430

25 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ยากำจัดหนู, เสาอากาศทีวีดิจิตอล, น้ำหอมปรับอากาศแชมพูล้างรถ,โฟมทำความสะอาดล้อยางรถ

1

 

งาน

9,177.08

 

9,177.08

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

140.

27399

24429

25 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ลิควิดไนโตรเจน 20 ลิตร ประจำเดือนมิถุนายน 2566

2

 

ถัง

899.87

 

1,799.74

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

141.

27399

24429

25 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ลิควิดไนโตรเจน 25 ลิตร ประจำเดือนมิถุนายน 2566

1

 

ถัง

1,126.28

 

1,126.28

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

142.

27399

24429

25 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 25 กิโลกรัม ประจำเดือนมิถุนายน 2566

2

 

ท่อ

649.49

 

1,298.98

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

143.

27398

24428

25 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ไนโตรเจนเหลว 25 ลิตร ประจำเดือนมิถุนายน 2566

2

 

ถัง

1,125.00

 

2,250.00

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ประภาพรรณ

144.

27397

24427

25 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ไนโตรเจนเหลว 30 ลิตร ประจำเดือนมิถุนายน 2566

2

 

ถัง

1,650.00

 

3,300.00

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

145.

27396

24426

25 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

(วัสดุเงินสดวิทยาศาสตร์) Sterile Inoculating Loop size 1 ul (20 ชิ้น/pack) จำนวน 10 pack

1

 

ชุด

400.00

 

400.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

146.

27395

24423

25 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

CO2 fluid (3x11-0057)

1

 

each

7,490.00

 

7,490.00

 

บริษัท กิบไทย จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

147.

27395

24423

25 ก.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Hepa Filter for CO2 incubator

2

 

each

5,992.00

 

11,984.00

 

บริษัท กิบไทย จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ