หมายเลขผู้เสียภาษี : 0994000423179

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(ประจำเดือน)

      สิงหาคม 2567
      มิถุนายน 2567
      พฤษภาคม 2567
      เมษายน 2567
      มีนาคม 2567
      กุมภาพันธ์ 2567
      มกราคม 2567
      ธันวาคม 2566
      พฤศจิกายน 2566
      ตุลาคม 2566
      กันยายน 2566
      สิงหาคม 2566
  
 

ระเบียบงานและพระราชบัญญัติ

การเงิน พัสดุ 

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 39/2553 เรื่อง ค่าสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารของส่วนงานใน มช
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานและการลงนามนอกเวลาทำการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ พศ 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องมาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย
ตารางเบิกค่าเล่าเรียน
ว159 แนวทางปฏิบัติในการร่าง TOR
บัญชีราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์ 2562
บัญชีรายชื่อ สารเคมีอันตราย 2556
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น วัสดุ/ครุภัณฑ์/ค่าใช้สอย/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 

แนวปฏิบัติ/ขั้นตอน

การเงิน พัสดุ

ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้สนใจในการเสนอราคาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)
KM การทำเอกสารของ ผู้รับจ้าง ที่จะทำงานใน มช
KM การประชุมตรวจรับพัสดุ งานจ้างก่อสร้างใน มช
KM งานออกแบบและก่อสร้าง ภายใน มช
การจำหน่ายพัสดุ
การยืมพัสดุคณะเทคนิคการแพทย์ มช. 2566
ขั้นตอนการปฏิบัติงานงานซ่อมบำรุงล้างเครื่องปรับอากาศประจำปี
ขั้นตอนการเบิกวัสดุ
ขั้นตอนการแจ้งซ่อมแซมงานก่อสร้างที่อยู่ระหว่างค้ำประกันสัญญา
ขั้นตอนงานซ่อม (ช่างคณะซ่อมเอง)
 

แบบฟอร์ม

การเงิน พัสดุ

ตารางเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
บันทึกขอเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
บันทึกอนุมัติขออยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แบบฟอร์มขอทุนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในคณะเทคนิคการแพทย์
แบบฟอร์มขอบเขตของงาน TOR แบบเต็มและแบบย่อ แยกตามวงเงิน PDF
แบบฟอร์มขอบเขตของงาน TOR แบบเต็มและแบบย่อ แยกตามวงเงิน Word
แบบฟอร์มขอรับทุนเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ และผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์
แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ
แบบฟอร์มรายงานค่าเดินทาง
แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน